ايران تاثير مستقيمي دارد. و بيانگر اين امر است که افزايش دانش هوش فرهنگي سبب افزايش رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌گردد و برعکس. مقايسه و تبيين شود .
نتايج بررسي فرضيه‌ي دوم پژوهش
فرضيه دوم: انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتيجه‌ي آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي ضريب مسير مثبت 63/0 برابر با 32/8 است و از 96/1 که معياري براي بررسي معني داري پارامترهاي ليزرلي است، بيشتر است. لذا فرضيه صفر رد مي‌شود و فرضيه مقابل (فرضيه دوم) تاييد مي‌گردد.
تفسير نتيجه آزمون:
مي‌توان بيان داشت که انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي دارد. و بيانگر اين امر است که افزايش انگيزش هوش فرهنگي سبب افزايش رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌گردد و برعکس. مقايسه و تبيين شود .
نتايج بررسي فرضيه‌ي سوم پژوهش
فرضيه سوم: رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتيجه‌ي آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي ضريب مسير مثبت 39/0 برابر با 53/4 است و از 96/1 که معياري براي بررسي معني داري پارامترهاي ليزرلي است، بيشتر است. لذا فرضيه صفر رد مي‌شود و فرضيه مقابل (فرضيه سوم) تاييد مي‌گردد. مقايسه و تبيين شود .
تفسير نتيجه آزمون:
مي‌توان بيان داشت که رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي دارد. و بيانگر اين امر است که رفتار هوش فرهنگي سبب رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌گردد.
نتايج بررسي فرضيه‌ي چهارم پژوهش
فرضيه چهارم: استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتيجه‌ي آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي ضريب مسير مثبت 28/0 برابر با 69/2 است و از 96/1 که معياري براي بررسي معني داري پارامترهاي ليزرلي است، بيشتر است. لذا فرضيه صفر رد مي‌شود و فرضيه مقابل (فرضيه چهارم) تاييد مي‌گردد.
تفسير نتيجه آزمون:
مي‌توان بيان داشت که استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران استان تاثير مستقيمي دارد و بيانگر اين امر است که افزايش استراتژي هوش فرهنگي سبب افزايش رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌گردد و برعکس.
5-3- پيشنهادات پژوهش
5-4-1- پيشنهادات ناشي از نتايج فرضيه‌هاي پژوهش (پيشنهادات کاربردي و مديريتي)
در اين پژوهش، به بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران براي اولين بار در ايران وهم در سطح دنيا با استفاده از مدل معادلات ساختاري پرداخته شد. با توجه به مطالعاتي که انجام شد، پيشنهاداتي پيرو نتايج فرضيه‌هاي پژوهش جهت پيشرفت در اين زمينه داده مي‌شود، که به شرح ذيل مي‌باشد:
در پژوهش حاضر ما به اين نتيجه رسيديم که دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي‌گذارد. بنابراين به مديران بانک ها بويژ مديران منابع انساني آن توصيه مي‌شود با برگزاري کلاس ها و دوره هاي آموزشي براي مديران خود آنان را با نظام هاي قانوني و اقتصادي، باورها و ارزش ها، نظام هاي ازدواج و طلاق، هنر و صنايع دستي، دستور زبان و رفتارهاي غير کلامي فرهنگ هاي مختلف آشنا ساخته و از اين طريق دانش هوش فرهنگي مديران خود را افزايش دهند.
در پژوهش حاضر ما به اين نتيجه رسيديم که انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي‌گذارد. بنابراين به مديران بانک ها بويژ مديران منابع انساني آن توصيه مي‌شود در بکارگيري و استخدام به اين نکته نيز توجه گردد که افرادي بکارگرفته شوند که تعامل با مردم از فرهنگ ها مختلف و از زندگي در درون آنان لذت مي برند و در برقراري ارتباط با مردم بومي ديگر فرهنگ ها توانايي دارند و توانايي خو گرفتن با سيستم و شرايط خريد ديگر فرهنگ ها را دارند و همچنين توانايي برخورد و تعامل با فشارهاي ناشي از برخورد با فرهنگ بيگانه را دارند.
در پژوهش حاضر ما به اين نتيجه رسيديم که رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي‌گذارد. بنابراين به مديران بانک ها بويژ مديران منابع انساني آن توصيه مي‌شود مديران خود را از طريق اعزام به تورهاي کاري و گردشگري و تخصيص و اعطاي تسهيلات براي سفرهاي خارجي آنان را براي آشنايي با فرهنگ هاي مختلف ترغيب نمايند تا از اين طريق مهارت هاي برخورد کلامي و غير کلامي و رفتار کلامي خود را تقويت نمايند.
در پژوهش حاضر ما به اين نتيجه رسيديم که استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي‌گذارد. بنابراين به مديران بانک ها بويژ مديران منابع انساني آن توصيه مي‌شود به مديران خود آموزش دهند تا در در تعامل با افرادي از فرهنگ هاي متفاوت درستي دانش فرهنگي خود را بررسي کنند و در تعامل با مردم فرهنگ هاي نا آشنا دانش فرهنگي خود را تعديل نمايند و اينکه مديران تنوع فرهنگي را بپذيريد و در خود آمادگي رويارويي با فرهنگهاي مختلف را ايجاد کنند و با توجه به ميزان آشنايي با هر فرهنگ، از استراتژي هاي خاص آن براي تعامل استفاده کنند.
بطور کلي با عمل به چنين سياست‌ها و برنامه‌هاي مي‌توان انتظار داشت که رفتار شهروندي مديران افزايش مي يابد و از اين طريق مديران در تعاملات فرهنگي و بين فرهنگي بطور مناسب مي توانند از تواناييهاي خود استفاده کرده و در مزاکرات و دستيابي به اهداف سازمان خود موفق عمل نمايند.
5-4-2- پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي
در اين پژوهش، به بررسي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران پرداخته شده است جا دارد در تحقيقات آتي موارد زير مورد توجه قرار گيرند:
با توجه به اينکه تحقيق حاضر در بانک ملت صورت پذيرفته است در تحقيقات آتي تحقيق حاضر را در ساير جوامع آماري نيز مورد بررسي قرار داده و نتايج آن نيز مقايسه گردد.
مقدار ضريب تعيين متغير رفتار شهروندي(55/0) نشان مي دهد که مي توان متغيرهاي ديگري را نيز شناسايي و به مدل اضافه نمود.
5-4- محدوديتهاي پژوهش
ابزار جمع‌آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسش‌نامه بوده است و بدين جهت پرسش‌نامه خود داراي محدوديتهاي ذاتي است همچنين از ساير محدوديتهاي پژوهش مي‌توان به موارد زير اشاره کرد
بدليل اينکه جامعه آمار اين تحقيق تمامي مديران شعب در سراسر کشور بود براي جمع‌آوري بموقع داده‌هاي پرسشنامه از لحاظ زمان با محدوديت مواجه بوديم.
حصول هماهنگي‌ با مديران شعب مختلف با کندي صورت مي‌پذيرفت و زمان زيادي صرف اين هماهنگي‌ها مي گرديد.
عدم همکاري برخي از مديران به دليل کمبود وقت آنان به لحاظ اينکه اين پرسشنامه در محل کار آنان ارائه شده بود و در نتيجه امکان بي دقتي برخي از مديران در پاسخ دادن به سوالات.
عدم همکاري برخي دانشگاهها و کتابخانه‌ها به منظور بررسي منابع و مدارک موجود و دستيابي به اطلاعات حاصل از تحقيقات گذشته در مورد متغيرهاي پژوهش.
احتمال عدم تعميم‌پذيري نتايج تحقيق به آن دسته از بانک ها و سازمان‌ها يا ادارات و شرکت‌هايي که در جامعه آماري واقع نگرديده و يا جز نمونه آماري نمي‌باشند نيز از محدوديت‌هاي تحقيق بشمار مي‌آيد.
فهرست منابع فارسي:
1- بامني‌مقدم، محمد، “تحليل آماري”، انتشارات شرح، تهران، چاپ اول، 1390.
2- حافظ نيا، محمدرضا، “مقدمه اي بر روش پژوهش در علوم انساني”، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1382.
3- خاکي، غلامرضا، “روش پژوهش با رويکردي به پايان نامه نويسي”، انتشارات مرکز تحقيقات علمي کشور با همکاري کانون فرهنگي انتشاراتي درايت، چاپ اول، 1388.
4- خاکي، غلامرضا، “روش پژوهش در مديريت”، انتشارات بازتاب، 1387.
5- سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازي، الهه، “روش‌هاي پژوهش در علوم رفتاري”، انتشارات موسسه نشر آگاه، 1381.
6- صفرزاده، حسين و فرهنگي، علي اکبر، “روش‌هاي پژوهش در علوم انساني”، انشارات پويش، 1385.
7- ظهوري، قاسم، “کاربرد روش‌هاي پژوهش علوم اجتماعي در مديريت”، موسسه انتشارات فني مير، 1387.
8- کلانتري، خليل، “مدل‌سازي معادلات ساختاري در تحقيقات اجتماعي- اقتصادي(با برنامه LISREL و SIMPLIS)”، نشر فرهنگ صبا، چاپ اول، 1388.
8- ميرزايي، خليل، “پژوهش، پژوهش گري و پژوهش نامه نويسي”، انتشارات جامعه شناسان، تهران، 1388.
9- هنري، حبيت ” طراحي مدل معادلات ساختاري سرماي? اجتماعي و مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي”، پژوهش‌هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي. سال اول، شماره 1، 1390، 85 – 105.
10- هومن، حيدرعلي، “مدل‌سازي معادلات ساختاري با کاربرد نرم‌افزار ليزرل”، انتشارات سمت، تهران، 1388.
11- اشرافي، محمد؛حسيني، سيد جمال؛( 1386)،مشتريان خود را راحت كنيد،مجله مديريت،سال18آذر دي.
12. ايماني،مونا؛(1386)،رمزهاي پيدا کردن مشتري،روزنامه ايران،پنجشنبه14تير،سال
سيزدهم،شماره3679.
14. بست،ج؛(1387)،روش هاي تحقيق در علوم تربيتي،انتشارات رشد،چاپ دهم
15 .پاينداني،دکترجمشيد؛(1386)،مشتري ثروت پنهان،ناشر:انتشارات نيکو روش،چاپ اول
16 .حافظ نيا،محمدرضا؛(1384)،مقدمه اي برروش تحقيق درعلوم انساني، انتشارات سمت،چاپ دهم
17 .دلاور،ع؛(1380)،مباني نظري وعلمي پژوهش درعلوم انساني واجتماعي،انتشارات رشد،چاپ اول
18.دهقان،طرزه علي؛(1382)،ارائه طرح وفاداري مشتريان بانک ملت از ديد مشتريان، ir.www.bankrefeh.
19 .روزبهي،صادق؛(1385)،مجله مديريت پروژه دروس آموخته،مرداد وشهريور
20 .روستا،احمد؛ونوس،داور؛(1375)،ابراهيمي،عبدالحميد؛مديريت بازاريابي،انتشارات سمت،
21 .رنجبران،دکتربهرام؛رشيدکابلي،مجيد؛حق شناس،اصغر؛ياوري،زهرا؛(1381)، بررسي رضايت مشتري از كيفيت خدمات پس از فروش شركت زيراكس در استان اصفهان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 25، زمستان،، 127-145
Reference:
1. Abbott, E. James, “Measuring Quality with Fuzzy logic”, The TQM Magazine,1996, Issue: 8, Vol. 4, pp. 36-39.
2. Aydin S., Ozer G., Arasil O., (2005);” Customer Loyalty and the effect of switching costs as a oderator variable”, Marketing Intelligence & Planning ,Vol. 23, No. 1, p 487.
3. Berger. Charles, Blauth. Robert, Boger .David, Bolster. Christopher , Burchill.Gary, Dumouchel. William, Pouliot. Fred, Richter. Reinhard, Allan. Shen,Diane. Timko, Mike. Walden, David. (fall 1993). “Kano “s methods for understanding customer-defind Quality”, In: Center for Quality management.
4. Bolton, Rn. & Lemon, Kn. (1999), ” A Dynamic Model of Customers Usage of Services: Usage As An Antecedent And Consequence of Satisfaction “, Journal of Marketing Research, Vol. 36, May, P. 171.
5.Churchill, G. A. and Suprenant, C., “An Investigation in to Determinants of Customer Satisfaction,” Journal of Marketing Research, 1982, Vol. 19, pp 491-504.
6. Duffy,J..”MeasuringCustomer Capital ” , Strategy & Leadership,28,5,ZOOO,pp (10-14).
7. Engle, J. F. and Blackwell, R. D., 1982, “Health Care Marketing”, Jones and Bartlett Publishers.
8. Fecikova,Ingrid(2004)”An index method for customer satisfaction “The TQM Magazine.
9. Forsyth. R (2003). “Twelve Simple Steps to customer Loyalty”, available at: www.crm.insightexe.com.
10. Goodman John ,Mamage Complaints to Enhance Loyalty Quality Progress ; Feb 2006 ; 39,2;ABI/Inform Global , pg 28.
11.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید