ر اين سه شاخص براي مدل حاضر به ترتيب برابر است با 90/0، 94/0 و 95/0 مي‌باشد که نشان مي دهد مدل از برازندگي خوبي برخوردار است.
4-11 نتايج حاصل از آزمون فرضيات
در ادامه با توجه به نتايج حاصل از تخمين مدل به آزمون فرضيه‌ها پرداخته مي‌شود. در اين مرحله، تخمينهاي فردي پارامترهاي آزاد براساس تفاوتها آنها از ارزش صفر و سطح معناداريِ مشخص شده براي آنها، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نسبت تخمين به خطاي استاندارد در آماره t توزيع مي‌شود و مي‌بايستي در آزمون t بايد خارج بازه (96/1+ ,96/1-) باشد تا اين تخمين‌ها از لحاظ آماري معنادار شوند.
4-11-1 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش
هدف از آزمون اين فرضيه بررسي تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌باشد.
H0. : دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير ندارد.
H1. : دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه در نگاره 4-13 ارائه‌شده است.
نگاره 4-13) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش
متغيرهاي وابسته
ضريب مسير
آماره t
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
48/0
**16/4
با توجه به نگاره 4-13، مقدار آماره‌ t برابر با 16/4 بوده و حاكي از تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران در سطح اطمينان 95 مي‌باشد. مثبت بودن ضريب مسير دانش هوش فرهنگي (48/0) حاکي از آن است که دانش هوش فرهنگي تاثير مستقيمي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران دارد و مي توان گفت که افزايش در دانش هوش فرهنگي سبب افزايش رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي شود. بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه اول پژوهش مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.
4-11-2 نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش
هدف از آزمون اين فرضيه بررسي تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌باشد.
H0. انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير ندارد.
H1. انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه در نگاره 4-14 ارائه‌شده است.
نگاره 4-14) نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغيرهاي وابسته
ضريب مسير
آماره t
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
63/0
**32/8
با توجه به نگاره 4-14، مقدار آماره‌ t برابر با 32/8 بوده و حاكي از تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران در سطح اطمينان 95 مي‌باشد. مثبت بودن ضريب مسير انگيزش هوش فرهنگي (63/0) حاکي از آن است که انگيزش هوش فرهنگي تاثير مستقيمي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران دارد و مي توان گفت که افزايش در انگيزش هوش فرهنگي سبب افزايش رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي شود. بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه دوم پژوهش مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.
4-11-3 نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم پژوهش
هدف از آزمون اين فرضيه بررسي تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌باشد.
H0. رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير ندارد.
H1. رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه در نگاره 4-14 ارائه‌شده است.
نگاره 4-14) نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم پژوهش
متغيرهاي وابسته
ضريب مسير
آماره t
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
39/0
**53/4
با توجه به نگاره 4-14، مقدار آماره‌ t برابر با 53/4 بوده و حاكي از تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران در سطح اطمينان 95 مي‌باشد. مثبت بودن ضريب مسير رفتار هوش فرهنگي (39/0) حاکي از آن است که رفتار هوش فرهنگي تاثير مستقيمي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران دارد و مي توان گفت که افزايش در رفتار هوش فرهنگي سبب افزايش رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي شود. بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه سوم پژوهش مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.
4-11- 4 نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم پژوهش
هدف از آزمون در اين فرضيه بررسي تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي‌باشد.
H0. استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير ندارد .
H1. استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه در نگاره 4-12 ارائه‌شده است.
نگاره 4-12) نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم پژوهش
متغيرهاي وابسته
ضريب مسير
آماره t
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
28/0
**69/2
با توجه به نگاره 4-12، مقدار آماره‌ t برابر با 69/2 بوده و حاكي از تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران در سطح اطمينان 95 مي‌باشد. مثبت بودن ضريب مسير استراتژي هوش فرهنگي(28/0) حاکي از آن است که استراتژي هوش فرهنگي تاثير مستقيمي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران دارد و مي توان گفت که افزايش در استراتژي هوش فرهنگي سبب افزايش رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران مي شود. بنابراين فرضيه صفر رد و فرضيه چهارم پژوهش مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.
4-12 ضرايب تعيين متغيرهاي درونزاي پژوهش
ضرايب تعيين متغير درونزا(وابسته) پژوهش نشان مي‌دهد که در اين مدل چند درصد قابليت پيش بيني شدن را دارد. نگاره 4-16 ضريب تعيين متغير درونزاي پژوهش را نشان مي‌دهد.
نگاره 4-16 ضرايب تعيين متتغيرهاي درونزا
متغيرهاي درونزا
ضريب تعيين (R2)
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
55/0
4-13 خلاصه نتايج آزمون فرضيه‌ها
نتيجه تحليل فرضيات نشان داده است که شاخصهاي ارزيابي تناسب مدل در وضعيت مطلوبي قرار داشتند و مدل پژوهشگر برازش مناسبي داشته است.
با توجه به نتايج ضريب بتاي متغيرها مي‌توان گفت که
1: بيشترين ميزان تاثير بين متغيرهاي انگيزش هوش فرهنگي و رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران به صورت مثبت و به ميزان 63/0 مي‌باشد.
2: كمترين ميزان تاثير بين استراتژي هوش فرهنگي و رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران به صورت مثبت و به ميزان 28/0 مي‌باشد.
3: از مجموع 4 فرضيه پژوهش هر چهار فرضيه مورد تاييد قرار گرفتند
نتايج خلاصه فرضيات در نگاره 4- 17 گنجانده شده‌اند.
نگاره 4- 17 ضرايب مسير و معني‌داري اثر سازه‌هاي پژوهش بر روي يکديگر (آزمون فرضيات)
فرضيه
اثر سازه
به سازه
ضريب مسير
آماره t
H1
دانش هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
48/0
16/4
H2
انگيزش هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
63/0
32/8
H3
رفتار هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
39/0
53/4
H4
استراتژي هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
28/0
69/2
فرضيه اول پژوهش بيان مي دارد که دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مي گذارد. با توجه به نتايج جدول 4 -17 مشخص مي شود که ضريب مسير اثر دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران داراي مقدار ضريب مسير مثبت 48/0 است که مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي آن 16/4 است که بيشتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 99 درصد مي توان گفت که دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي
مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي گذارد.
فرضيه دوم پژوهش بيان مي دارد که انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مي گذارد. با توجه به نتايج جدول 4 -17 مشخص مي شود که ضريب مسير اثر انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران داراي مقدار ضريب مسير مثبت 63/0 است که مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي آن 32/8 است که بيشتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 99 درصد مي توان گفت که انگيزش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي گذارد.
فرضيه سوم پژوهش بيان مي دارد که رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مي گذارد. با توجه به نتايج جدول 4 -17 مشخص مي شود که ضريب مسير اثر رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران داراي مقدار ضريب مسير مثبت 39/0 است که مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي آن 53/4 است که بيشتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 95 درصد مي توان گفت که رفتار هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي‌گذارد.
فرضيه چهارم پژوهش بيان مي دارد که استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مي گذارد. با توجه به نتايج جدول 4 -17 مشخص مي شود که ضريب مسير اثر که استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران داراي مقدار ضريب مسير مثبت 28/0 است که مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي آن 69/2 است که بيشتر از 96/1 محاسبه شده است. لذا فرض صفر رد مي شود و با اطمينان 99 درصد مي توان گفت که استراتژي هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير مستقيمي مي گذارد.
نگاره 4- 18) خلاصه آزمون فرضيات
فرضيه
اثر سازه
به سازه
نتيجه آزمون
H1
دانش هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
پذيرش فرضيه
H2
انگيزش هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
پذيرش فرضيه
H3
رفتار هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
پذيرش فرضيه
H4
استراتژي هوش فرهنگي
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
پذيرش فرضيه
فصل پنجم
بحث و نتيجه‌گيري
5-1- مقدمه
با توجه به تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده که نتايج آن در فصل چهارم ارائه گرديد، در اين فصل به جمع بندي و نتيجه‌گيري از يافته‌هاي پژوهش پرداخته و پيشنهاداتي ارائه خواهد شد. ضمناً جهت علاقه مندان به ادامة پژوهش، پيشنهادات پژوهشي نيز ارائه مي‌شود. استفاده از نتايج اين پژوهش منوط به در نظر گرفتن محدوديتهاي پژوهش مي‌باشد، به علاوه لازم به ذکر است گرچه آمار توصيفي و استنباطي به کار گرفته شده در اين پژوهش براساس اصول علمي بنا نهاده شده، اما کاربرد اين نتايج مستلزم پژوهشهاي تکميلي مي‌باشد که در بخش پيشنهادات پژوهشي به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد.
با توجه به بررسي ويژگي‌هاي جامعه آماري از لحاظ متغيرهاي دموگرافيک مي‌توان نتيجه‌گيري نمود، از لحاظ جنسيت 8/72 درصد پاسخ دهندگان جامعه آماري را مديران مرد و مابقي را مديران زن شکيل مي دهند همچنين 6/70 درصد از مديران در محدوده سني 33 تا 50 سال قرار دارند. از لحاظ وضعيت تاهل نيز 8/86 درصد را مديران متاهل تشکيل مي دهند و 1/74 درصد از مديران درآمد مابين دو تا سه ميليون را دارا مي باشند.
5-2- نتايج بررسي فرضيات پژوهش
نتايج بررسي فرضيه‌ي اول پژوهش
فرضيه اول: دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد.
نتيجه‌ي آزمون: مقدار قدر مطلق t محاسبه شده براي ضريب مسير مثبت 48/0 برابر با 16/4 است و از 96/1 که معياري براي بررسي معني داري پارامترهاي ليزرلي است، بيشتر است. لذا فرضيه صفر رد مي‌شود و فرضيه مقابل (فرضيه اول) تاييد مي‌گردد.
تفسير نتيجه آزمون:
مي‌توان بيان داشت که دانش هوش فرهنگي بر رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید