و يک بار هم براي 228 پرسش‌نامه از طريق نرم‌افزار اس‌پي‌اس‌اس آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که در هر دو آزمون مقدار آلفاي کرونباخ بيشتر از 7/0 بدست آمد که نشان دهنده قابليت اطمينان بالاي پرسش‌نامه مي‌باشد که در جدولهاي زير نشان داده شده است.
جدول آلفاي‌کرونباخ نمونه پيش‌آزمون و کل نمونه
ضريب محاسبه شده
تعداد سوالات
تعداد پاسخ ‌گويان
نوع ضريب
803/0
25
30
آلفاي‌کرونباخ(پيش‌آزمون)
915/0
25
228
آلفاي‌کرونباخ (کل نمونه)
جدول آلفاي‌کرونباخ به تفکيک متغيرها
نام متغير
ضريب آلفاي کرونباخ
استراتژي هوش فرهنگي
701/0
دانش هوش فرهنگي
875/0
انگيزش هوش فرهنگي
839/0
رفتار هوش فرهنگي
849/0
رفتار شهروندي
758/0
3-11- متغيرهاي تحقيق
متغير‌يک مفهوم است که بيش از دو يا چند ارزشي از عدد به آن اختصاص داده مي‌شود. ويژگيهايي را که پژوهشگر مشاهده يا اندازه گيري مي‌کند، متغير‌ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر، متغير‌به ويژگيهايي اطلاق مي‌شود. که مي‌توان دو يا چند ارزش يا عدد براي آن جايگزين کرد. عدد يا ارزشي که به يک متغير‌نسبت داده مي‌شود نشان دهنده تغيير از فردي به فرد ديگر يا از حالتي به حالت ديگر است. گاهي اوقات، ويژگيهايي که در يک پژوهش اندازه گيري مي‌شود ممکن است در پژوهش ديگر ثابت نگهداشته شود. متغير‌در مقابل ثابت قراردارد. ثابت به ويژگيهايي اطلاق مي‌شود که داراي ارزش مساوي و يکسان است و ميزان آن در همه افراد، اشيا يا حوادث به يک اندازه است(فرهنگي و صفرزاده، 1387، 244).
در پژوهش مورد نظر نيز با پنج متغير ‌سر و کار داريم که دو متغير‌آن عبارت است از رفتار شهروندي که متغير درونزا (وابسته) مي‌باشد و چهار مولفه هوش فرهنگي متغيرهاي برونزا(مستقل) نام دارند.
ساختار کلي پرسش‌نامه به تفکيک نوع متغيرها در جدول ذيل قابل مشاهده است
عنوان متغير
نوع متغير
شماره پرسش‌نامه
استراتژي هوش فرهنگي
مستقل
1 الي 4
دانش هوش فرهنگي
مستقل
5 الي 10
انگيزش هوش فرهنگي
مستقل
11 الي 15
رفتار هوش فرهنگي
مستقل
16 الي20
رفتار شهروندي
وابسته
21 الي 25
3-12- روش تجزيه و تحليل آماري داده‌ها
در اين پژوهش به منظور توصيف داده‌ها از آمار توصيفي با استفاده از نرم‌افزار اس‌پي‌اس‌اس و به منظور تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آمار استنباطي و از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم‌افزار ليزرل صورت خواهد گرفت.
مدل‌سازي معادله ساختاري يک تکنيک تحليل چند متغيره بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق تر بسط مدل خطي کلي است که به پژوهشگر امکان مي‌دهد مجموعه‌اي از معادلات رگرسيون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل‌سازي معادله ساختاري يک رويکرد آماري جامع براي آزمون فرضيه‌هايي درباره روابط بين متغيره‌هاي مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحليل ساختاري کوواريانس، مدل‌سازي علي و گاه نيز ليزرل ناميده مي‌شود. اما اصطلاح غالب در اين روزها، مدل‌سازي معادله ساختاري100 است. نرم‌افزار ليزرل به عنوان يکي از پيشرفتهاي روش شناختي نويد بخش در علوم اجتماعي و علوم رفتاري مي‌تواند مدلهاي سنتي را مورد آزمون قرار دهد و در عين حال امکان بررسي روابط و مدلهاي پيچيده تري مانند تحليل عاملي (تائيدي) و تحليل سريهاي زماني را نيز فراهم کند و کاربرد داده‌هاي همبستگي، آزمايشي و غيره آزمايشي را براي تعيين ميزان موجه بودن مدلهاي نظري در يک جامعه به خصوص امکان پذير سازد(هومن، 1388، 11).
بطور کلي به منظور طبقه‌بندي داده‌هاي جمع‌آوري شده از آمار توصيفي در نرم‌افزار اس‌پي‌اس‌اس و جهت بررسي تاثير همزمان متغيرهاي پژوهش بر يکديگر و اندازه‌گيري اثرات مستقيم و غير مستقيم آنها بر يکديگر از تکنيک معادلات ساختاري در نرم‌افزار ليزرل استفاده شد.
3-13- آزمونهاي برازندگي مدل کلي
برازندگي مناسب بودن و کفايت داده‌ها براي مدل مورد بررسي است. به اين معني که اگر شاخصهاي برازندگي نشان دهنده برازنده بودن مدل باشند داده‌ها براي تحليل و نتيجه‌گيري روابط موجود در مدل مناسب و کافي بوده‌اند.
در دهه گذشته براي مدلهاي معادلات ساختاري آزمونهاي برازندگي متعددي ارائه‌شده است. با آنکه انواع گوناگون آزمونها که به گونه کلي شاخصهاي برازندگي ناميده مي‌شوند پيوسته در حال مقايسه، توسعه و تکامل‌اند، اما هنوز درباره حتي يک آزمون بهينه نيز توافق همگاني وجود ندارد و اين شاخصها به شيوه‌هاي مختلفي طبقه‌بندي شده است (هومن، 1388، 235).
3-13-1- شاخص مجذور خي دو بر درجه آزادي(کاي دو بر درجه آزادي)
يکي از بهترين شاخص‌هاي بررسي نيکويي برازش مدل، بررسي نسبت آماره کاي دو بر درجه آزادي است. البته، حد استانداردي براي مناسب بودن اين شاخص وجود ندارد. اما بسياري از انديشمندان بر اين عقيده‌اند که اين شاخص بايد کمتر از 3 باشد(هنري، 1390، 96).
3-13-2 – جذر برآورد واريانس خطاي تقريب (RMSEA)
اين اندازه که به صورت اعشاري گزارش مي‌شود، مبتني بر پارامتر غير‌مرکزي101 است. اين شاخص براي مدل‌هاي خوب برابر 05/0 يا کمتر است. مدل‌هايي که RMSEA آن‌ها 10/0 يا بيشتر باشد، برازش ضعيفي دارند (همان منبع، 42). در صورتي که مقدار آن بين 05/0 تا 08/0 باشد برازش قابل قبول، اگر بين 08/0 تا 1 /0 باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از 1/0 باشد برازش ضعيف است(کلانتري، 1388، 131)
3-13-3- ريشه استاندارد ميانگين مجذور پس ماندها (SRMR)
برابر با متوسط تفاوت بين واريانس و کواريانسهاي پيش بيني شده و مشاهده شده در مدل، بر پايه پس ماندهاي استاندارد شده است و مقدار آن وقتي برابر با صفر است که مدل به گونه کامل برازش شده است(هومن، 1388، 238).
3-13-4 – شاخص تاکر-لويز102 يا شاخص نرم نشده برازندگي (NNFI)
اين شاخص ايراد به‌کار بردن شاخص نرم شده برازندگي (NFI) که براي افزودن پارامترها به مدل، جريمه‌اي وجود نداشت را با در نظر گرفتن چنين جريمه‌اي مطرح مي‌کند. اگر اين شاخص بزرگتر از 0/1 باشد برابر با 0/1 قرار داده مي‌شود. همچنين چنانچه مقدار اين شاخص بين 90/0 تا 95/0 باشد قابل قبول تلقي مي‌گردد (همان منبع، 41).
3-13-5- شاخص برازندگي تطبيقي (CFI)
اگر اين شاخص بزرگتر از 0/1 باشد برابر با 0/1 و اگر کوچکتر از صفر باشد برابر با صفر قرار داده مي‌شود و همانند شاخص‌هاي قبلي چنانچه مقدار اين کسر بين 90? تا 95? باشد قابل قبول تلقي مي‌گردد(همان منبع، 41).
3-13-6- شاخص برازندگي (GFI)
شاخص‌هاي برازندگي به گونه کلي در دامنه بين صفر و يک قرار داده مي‌شوند. ضرايبي که بالاتر از 90? باشد قابل قبول در نظر گرفته مي‌شوند، هرچند اين نيز مانند سطح 05/0P=، اختياري است. بطور کلي مقادير شاخص‌ GFI با نزديک شده به عدد 0/1 برازندگي خوب مدل را نشان مي‌دهد.
از ميان شاخص‌هاي ذکر شده، به گونه کليRMSEA به عنوان يک شاخص مطلوب و CFIبه عنوان بهترين شاخص در نظر گرفته مي‌شود (هومن، 1388، 43).
فصل چهارم
تجزيه و تحليل
داده ها و يافته هاي تحقيق
4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل داده‌ها فرآيندي چند مرحله‌اي است که طي آن داده‌هايي که به طرق مختلف جمع‌آوري شده‌اند؛ خلاصه، دسته‌بندي و در نهايت پردازش مي‌شوند تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباط بين داده‌ها به‌منظور آزمون فرضيه‌ها فراهم آيد. در اين فرايند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پالايش مي‌شوند و تکنيکهاي گوناگون آماري نقش به‌سزايي در استنتاجها و تعميم به عهده دارند (خاکي، 1387، 305). تجزيه و تحليل اطلاعات، به عنوان مرحله اي علمي، از پايه‌هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي‌رود که به وسيله آن کليه فعاليتهاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت مي‌شوند. در اين راستا در فصل حاضر ابتدابه توصيف داده‌هاي پژوهشي و تجزيه و تحليل داده‌هايي كه به وسيله پرسش‌نامه از افراد نمونه گرداوري شده‌اند پرداخته شده و سپس هر يک از فرضيات مورد آزمون قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‌ها از مدل‌سازي معادله ساختاري و نرم‌افزارهاي اس‌پي‌اس‌اس نسخه 18 و ليزرل نسخه 8.7 استفاده مي‌شود.
4-2 آمار توصيفي
آمار توصيفي به مجموعه‌ايي از فنون و روش‌هاي آماري اطلاق مي‌شود که به منظور ساماندهي (خلاصه و تنظيم نمودن) داده‌ها از طريق جدول‌هاي توزيع فراواني، نمايش داده‌ها از طريق رسم نمودارها، و بيان خصوصيت‌ها و ويژگي‌هاي مهم داده‌ها از طريق معيار‌هاي آماري، به توصيف داده‌هاي حاصل از تمام عنصرهاي مجموعه‌ي مورد بررسي يا بخشي از آن (جامعه يا نمونه) مي‌پردازد. در اين ارتباط، مرحله‌هاي اساسي آمار توصيفي را مي توان به دو صورت زير تفکيک نمود:
1- خلاصه و تنظيم داده‌ها از طريق تهيه‌ي جدول‌هاي توزيع فراواني و ارائه‌ي نمايش تصويري آن‌ها توسط نمودار‌هاي مناسب به منظور آشکارسازي بيشتر ويژگي‌هاي داده‌ها، و
2- بيان خصوصيات و ويژگي‌هاي کلي مهم داده‌ها در قالب معيارهاي آماري مناسب، به منظور ارائه‌ي بهتر اطلاعات به صورت عددي و آماده‌سازي آن‌ها براي نتيجه‌گيري‌هاي منطقي(بامني‌مقدم، 1390، 2).
در اين قسمت و به اين منظور به بررسي ويژگيهايي از جمله جنسيت، سن، وضعيت تاهل و ميزان در آمدپرداخته شده است.
4-2-1 جنسيت
بر اساس نگاره 4-1، جنسيت 8/72 درصد (166 نفر) از پاسخ دهندگان مرد و 2/27 درصد (62 نفر) از پاسخ دهنگان را زنان تشکيل مي‌دهند. نگاره 4-1 توزيع فراواني متغير‌جنسيت را نشان مي‌دهد.
نگاره 4-1) توزيع فراواني متغير‌جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
مرد
166
8/72
زن
62
2/27
کل
228
100
4-2-2 سن
بر اساس نگاره 4-2، سن 2/16 درصد (37 نفر) از پاسخ دهندگان ما بين 24 تا 32 سال، سن 6/31 درصد (72 نفر) از پاسخ دهندگان مابين 33 تا 41 سال و سن0/39 درصد (89 نفر) از پاسخ دهندگان مابين 42 تا 50 سال و سن2/13 درصد (30 نفر) از پاسخ دهندگان مابين 51 تا 59 سال بوده است.
نگاره 4-2) توزيع فراواني متغير‌سن
سن
فراواني
درصد فراواني
ما بين 24 تا 32 سال
37
2/16
مابين 33 تا 41 سال
72
6/31
مابين 42 تا 50 سال
89
0/39
مابين 51 تا 59 سال
30
2/13
کل
228
100
4-2-3 وضعيت تأهل
همانطور که در نگاره 4-3 مشهود مي‌باشد 2/13 درصد (30 نفر) از پاسخ دهندگان مجرد بوده و 8/86 درصد (198 نفر) از آنها متأهل هستند. نگاره 4-3 توزيع فراواني وضعيت تاهل را نشان مي‌دهد.
نگاره 4-3) توزيع فراواني متغير‌وضعيت تأهل
وضعيت تأهل
فراواني
درصد فراواني
مجرد
30
2/13
متأهل
198
8/86
کل
228
100
4-2-4 ميزان حقوق دريافتي
بررسي درآمد نمونه آماري گوياي آن است که 9/25 درصد از پاسخ دهندگان درآمد ماهانه مابين يک و نيم تا دو ميليون برخوردار بوده، 6/34 درصد آنها درآمد ماهانه اي ما بين دو تا دو و نيم ميليون داشته و درآمد ماهانه 5/39 درصد آنها ما بين دو و نيم تا سه ميليون مي‌باشد. توزيع فراواني وضعيت درآمد ماهانه پاسخ دهندگان در نگاره 4-4 ارائه‌شده است.
نگاره 4-4) توزيع فراواني وضعيت درآمد
حقوق (تومان)
فراواني
درصد فراواني
مابين يک و نيم تا دو ميليون
59
9/25
ما بين دو تا دو و نيم ميليون
79
6/34
ما بين دو و نيم تا سه ميليون
90
5/39
کل
228
100
4-3- ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش
نگاره 4-6) ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش
متغيرها
ميانگين
انحراف معيار
رفتارشهروندي مديران شعب بانک ملت ايران
70/3
95/0
استراتژي هوش فرهنگي
34/2
86/0
دانش هوش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید