مي‌گويند(فرهنگي و صفرزاده، 1387، 244).
بنابراين جامعه آماري اين تحقيق کليه مديران شعب بانک ملت ايران مي باشد.
3-5- روش نمونه‌گيري و تعيين اندازه‌ي نمونه
نمونه، گروه كوچكتري از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است با مشاهده مشخصات نمونه اي كه از يك جامعه انتخاب شده است مي‌توان از مشخصات كل جامعه استنتاج معيني به عمل آورد(همان منبع، 244).
يکي از راههاي تعيين اندازه نمونه استفاده از جدول‌هايي است که براي همين منظور تهيه شده است. در اين جدول‌ها با توجه به اندازه جامعه(‌N)، اندازه نمونه(n) تعيين شده است. يک نمونه از اين جدول‌ها که بوسيله کرجسي و مورگان تهيه شده است(بامني‌مقدم، 1390، 48). و ما در اين پژوهش با توجه به وجود 560 جامعه آماري تعداد نمونه لازم را از طريق اين جدول 228 نفر نمونه انتخاب کرديم.
3-6- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
براي جمع‌آوري ادبيات پژوهش از منابع دست دوم شامل کتاب، مقاله‌هاي و منابع فيزيکي و ديجيتالي استفاده شد که با استفاده از آنها توانستيم اطلاعات مناسبي را جهت آگاهي از موضوع پژوهش و ادبيات آن بدست آوريم و همچنين روش گرداوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي از روش فيش برداري استفاده شد. براي جمع‌آوري داده‌هاي آماري، روش گرداوري اطلاعات به صورت ميداني است که از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. در پرسش‌نامه با توجه به اينکه از آزمودنيها خواسته مي‌شود پاسخ يا ارزيابي خود نسبت به يک عقيده، رفتار، باور و غيره را براساس ملاکهاي عيني يا ذهني در يک دامنه‌ي پاسخي بين موافقت يا عدم موافقت ابراز دارند، از مقياس يا طيف ليکرت استفاده مي‌شود. در اين پژوهش از پرسش‌نامه موجود در تحقيقات پيشين براي سنجش متغيرهاي پژوهش استفاده شده است.
نام متغير
تعداد شاخصهاي اندازه‌گيري متغير
مقياس
اندازه‌گيري
استراتژي هوش فرهنگي
4
ليکرت
دانش هوش فرهنگي
6
ليکرت
انگيزش هوش فرهنگي
5
ليکرت
رفتار هوش فرهنگي
5
ليکرت
رفتار شهروندي
5
ليکرت
3-7- ابزار اندازه‌گيري پژوهش
ابزار سنجش و اندازه‌گيري وسايلي هستند كه محقق به كمك آنها مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و نهايتاً كشف حقيقت گرداوري نمايد(فرهنگي، صفرزاده،1385، 253). گرداوري داده‌هاي مورد نياز پژوهش، يکي از مراحل اساسي آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گيري وسايلي هستند که محقق به کمک آنها مي‌تواند اطلاعات مورد نياز پژوهش خود را گرداوري، ثبت و کمّي نمايد (حافظ نيا، 1382، 144). بنابراين براي به دست آوردن داده‌ها ابزار گوناگوني مانند مشاهده، مصاحبه، پرسش‌نامه و مدارک و اسناد وجود دارند. که هر يک از اين ابزار مزايا و معايبي دارند (خاکي، 1387، 159). پرسش‌نامه‌يكي از ابزارهاي رايج پژوهش و روشي مستقيم براي كسب داده‌هاي پژوهش است. پرسش‌نامه مجموعه‌اي از سؤالها (گويه‌ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه ميدهد(فرهنگي،صفرزاده، 1385، 204). پرسش‌نامه پژوهش به مثابه ابزار اصلي سنجش از دو بخش سؤالات عمومي و سؤالات اختصاصي تشكيل مي‌شود. سؤالات پرسش‌نامه به گونه‌اي مطرح گرديد كه با موضوع پژوهش و فرضيات آن همسويي داشته باشد. در اين پژوهش براي سنجش ميزان تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران از پرسش‌نامه استفاده شده است که اين پرسش‌نامه داراي دو بخش مي‌باشد که يک بخش، بخش عمومي که شامل سؤالات مربوط به مشخصات فردي پاسخ دهندگان سنجيده مي‌شود بخش اصلي پرسش‌نامه نيز بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب مي‌سنجد.
در پرسش‌نامه، در بخش مربوط به مشخصات فردي 4 سوال در زمينه‌ي: جنسيت، سن، وضعيت تاهل و درآمد در نظر گرفته شد. بخش اصلي پرسش‌نامه شامل 25 سئوال است که با توجه به 5 متغير در نظرگرفته شده براي اين پژوهش طبقه‌بندي شده‌اند. بايد خاطر نشان نمود که سوالهاي در مورد مشخصات فردي با مشورت اساتيد راهنما و مشاوره اينجانب لحاظ گرديده است و به منظور اثبات فرضيه عنوان نشده است، بلکه جهت کسب يافته‌هاي جانبي مي‌باشد.
3-8- مقياس و طيف ابزار اندازه‌گيري تحقيق
در اين پژوهش ابتدا از مطالعات کتابخانه‌اي (فيش برداري) جهت تعريف مفاهيم و شاخصها و متغيرها استفاده شده و در مرحله بعد با ارائه پرسش‌نامه و تجزيه و تحليل آماري آنها، فرضيات مورد آزمون قرار گرفته‌اند. لذا ابزار اين پژوهش، ابزاري مرکب از مطالعات کتابخانه‌اي و پژوهش ميداني محسوب مي‌شود. پنج متغير اين پژوهش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه اندازه‌گيري شده است. پرسش‌نامه پژوهش حاضر با استفاده از طيف ليکرت 5 گزينه‌اي که بيشترين کارايي را در پژوهشهاي رفتاري دارد، تدوين شده است. طيف ليکرت شامل مجموعه‌اي از سوالهاي است که بار نگرشي يا ارزشي همه آنها تقريباً برابر تلقي مي‌شود. در مورد عبارات مثبت، محقق ارزشهاي عددي مقياس را طوري تعيين مي‌کند که بيشترين يا بالاترين ارزش عددي يا امتياز به موافق‌ترين گزينه‌ها تعلق گيرد.
نوع مقياس پژوهش حاضر بدليل استفاده از طيف ليکرت، ترتيبي94 يا رتبه‌اي95 است. در اين سطح، متغيرها علاوه بر درجه بندي بر حسب دارا بودن يا نبودن صفت مورد مطالعه، بر حسب شدت و ضعف اندازه آن صفت يا ترجيحشان نيز مشخص مي‌شوند، اين شدت و ضعف، به صورت تقدم و تاخر، بدون مشخص بودن ميزان اختلاف در درجات مختلف بيان مي‌شود (ظهوري، 1387، 124).
پرسش‌نامه پژوهش حاضر شامل دو بخش مي‌باشد:
بخش اول: اين بخش شامل25 سوال بوده که بر اساس طيف 5 گزينه‌اي ليکرت طراحي شده است. شکل کلي و امتياز بندي اين سوالهاي به صورت زير است:
شکل کلي :
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
امتياز بندي :
5
4
3
2
1
با روش ارزش گذاري ذکر شده در بالا که براي گزينه‌هاي کاملاً مخالف طيف ليکرت، ارزش يا مقدار 5 و براي گزينه‌هاي کاملاً موافق، ارزش يا مقدار 1 در نظر گرفته شده، مقياس ترتيبي يا رتبه‌اي به مقياس شبه فاصله‌اي96 تبديل مي‌شود که امکان استفاده پژوهشگر از آمار پارامتريک و مدل سازي معادلات ساختاري را فراهم مي‌کند.
بخش دوم: شامل 4 سوال مرتبط با مشخصات فردي است که اطلاعات کلي و جمعيت شناختي مربوط به پاسخ دهندگان را جمع‌آوري مي‌کند.
3-9- شيوه گردآوري داده‌ها
جهت جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش حاضر با توجه به همايشي که در ساختمان مرکزي بانک ملت در مرداد ماه سال 92 در تهران واقع در ميدان هفت تير برگزار شده بود تمامي مديران شعب بانک ملت از سراسر کشور در آنجا حضور داشتند اين نمونه گيري انجام شد و پرسشنامه ها در بين مديران به روش تصادفي ساده توزيع شد و پس از تکميل جمع آوري گرديد. پس از گرداوري، هر پرسش‌نامه کنترل شده و نمونه‌هايي که داراي سولات بي پاسخ يا چند پاسخي بودند حذف شدند.
3-10- اعتبار و پايايي ابزار اندازه‌گيري تحقيق
پيش از اطمينان نهايي به ابزار اندازه‌گيري و به‌کارگيري آنها در مرحله اصلي جمع‌آوري داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طريق علمي، اطمينان نسبي لازم را نسبت به اعتبار بودن به‌کارگيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پيدا کند (خاکي، 1388، 244).
3-10- 1- روايي(اعتبار) 97 ابزار تحقيق
اعتبار بر اين امر دلالت دارد که شيوه با ابزار گرداوري داده‌ها تا چه حد به درستي آنچه را که قرار است بسنجد، مي سنجد(ميرزايي، 1388، 326). روايي محتوا به اين امر دلالت دارد که آيا شيوه‌ يا ابزار جمع‌آوري داده‌ها به خوبي معرف همان محتوايي است که بايد اندازه‌گيري شود. به سخن ديگر در روايي محتوايي به توانايي يا قابليت گويه‌ها يا اقلام ابزار يا شيوه گرداوري داده‌ها براي پوشش کل محتواي يک سازه معين توجه مي‌شود و براي اين منظور ابتدا متغيرها مشخص و با دقت تعريف مي‌شوند و آنگاه گويه‌ها يا اقلام ابزار به گونه‌اي شاخته مي‌شود که محتواي تعريف شده را اندازه بگيرد. بنابراين اگر ابزار يا روش گرداوري داده‌ها همه ابعاد و محتواهاي متغير يا مفهوم مورد نظر را در برگرفت، داراي اعتبار محتوا است و در غير اين صورت فاقد اعتبار محتوا است(همان منبع، 327). س اچ لاوشه98 يک روش پرکاربرد را براي سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد. اين روش ميزان موافقت ميان ارزيابان يا داوران در خصوص مناسب يا اساسي بودن يک گويه خاص را اندازه‌گيري مي‌کند که از طريق فرمول زير محاسبه مي‌گردد:
CVR
CVR نسبت اعتبار محتوا، ne تعداد ارزيابان يا داوراني است که گويه مورد نظر را اساسي يا سودمند مي‌دانند و N تعداد کل ارزيابان يا داوران است (همان منبع، 327).
لذا از12 تن از اساتيد و متخصصان در خصوص گويه‌ها نظر خواهي گرديد و سپس به محاسبه CVR پرداخته شده که نتايج در جدول ذيل نشان داده مي‌شود.
نتايج نسبت اعتبار محتواي(‌CVR) مربوط به سوالات پرسشنامه(حداقل مقدار مجاز با 12 خبره 56/0)
سوالات
نظر خبرگان
CVR
نتايج
سودمند است
سودمند نيست
استراتژي هوش فرهنگي
1
12
1
قبول
2
10
2
66/0
قبول
3
10
2
66/0
قبول
4
11
1
83/0
قبول
دانش هوش فرهنگي
5
12
1
قبول
6
11
1
83/0
قبول
7
10
2
66/0
قبول
8
11
1
83/0
قبول
9
12
1
قبول
انگيزش هوش فرهنگي
10
10
2
66/0
قبول
11
11
1
83/0
قبول
12
12
1
قبول
13
12
1
قبول
14
11
1
83/0
قبول
15
12
1
قبول
رفتار هوش فرهنگي
16
10
2
66/0
قبول
17
10
2
66/0
قبول
18
11
1
83/0
قبول
19
12
1
قبول
20
12
1
قبول
21
11
1
83/0
قبول
رفتار شهروندي
22
10
2
66/0
قبول
23
10
2
66/0
قبول
24
10
2
66/0
قبول
25
12
1
قبول
با توجه به اينکه ضريب CVR محاسبه شده در همه متغيرها بالاتر از 56/0 مي‌باشد، لذا پرسش‌نامه پژوهش از روايي محتواي لازم برخورداراست
3-10-2- پايايي (قابليت اعتماد) 99 ابزارتحقيق
پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري (پرسش‌نامه ) است. مفهوم ياد شده با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسان به دست مي‌دهد. به عبارتي منظور از پايايي آن است که اگر ابزار اندازه گيري را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصله نزديک به هم مي‌باشد(فرهنگي و صفرزاده، 1385، 231). براي محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازه گيري، شيوه‌هاي مختلفي به کار برده مي‌شود. از جمله:
الف)اجراي دوباره آزمون يا روش بازآزمايي(Test – Retest)
ب) روش موازي يا روش آزمونهاي همتا(Equivalence)
ج) روش تنصيف يا دونيمه کردن آزمونSplit – half))
د) روش کودر _ ريچاردسونKuder – Richardson))
ه) روش آلفاي کرونباخ(Cronbach Alpha)
آلفاي کرونباخ يکي از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد پرسش‌نامه مي‌باشد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسش‌نامه‌ها يا آزمونهايي که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه گيري مي‌کنند به کار مي‌رود در اين گونه ابزارها پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عدد مختلف را اختيار کند.
براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوالهاي پرسش‌نامه و يا ساير آزمونها و واريانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه نمود.
j= تعدادزيرمجموعه سوالهاي پرسش‌نامه ياآزمون.
= واريانس زيرآزمون j ام.
= واريانس کل آزمون
مقدار صفراين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد کامل است(فرهنگي و صفرزاده، 1385، 249).
در پژوهش مربوطه نيز يک بار براي 30 عدد پرسش‌نامه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید