معماري .net در محيط ويندوز سرور 2008
3-2-7- همکاري فرآيند:
فرآيندهاي موجود در هر سازمان روزانه دستخوش تغييرات و تحولات بسياري ميشوند. هر کاربر، بنا بر وظايف روزانه، فرآيندهاي خاص را به اجرا در ميآورد، متخصصان و آناليزگران سازمان، فرآيندها را تجزيه و تحليل ميکنند و گلوگاهها و نقاط ضعف و شکست هر فرآيند را شناسايي مينمايند. از طرفي مديريت سازمان با تحليل وضعيت موجود و بررسي برنامههاي استراتژيک، جهت دستيابي به وضعيت مطلوب، سعي در ايجاد بهبود مستمر دارند. بنابراين، به دليل پويايي و مواجهه با دگرگونيهاي پيش روي هر سازمان، بايستي اين قابليت در سيستمهاي مديريت فرآيند کسبوکار موجود باشد که بتواند پل ارتباطي بين فرآيندهاي مختلف سازمان در هر سطح و هر بخش از سازمان ايجاد کند. همانطور که آشکار است، هر دپارتمان در سازمان در پي انجام وظايف مخصوص به آن بخش ميباشد. به همين دليل به دليل متنوع بودن فرآيندها از جمله فعاليتهاي بخش مالي، بازاريابي، منابع انساني و …بايستي همکاري بين فرآيندهاي انجام شده در اين دپارتمنها صورت گيرد.
شکل 3-2- نمودار شماتيک از همکاري فرآيند در سيستم مديريت فرآيند کسبوکار ]14[
ويژگيهايي در سيستم مديريت فرآيند کسبوکار وجود دارد که باعث ايجاد همکاري بين فرآيندهاي سازمان ميشود. از جملهي اين قابليتها ميتوان به پشتيباني از نگارشات متعدد فرآيند اشاره کرد. لزوم ايجاد اين قابليت در BPMS ها به دليل به روز شدن سيستم و امکان استفاده مجدد از فرآيندهاي گذشته و امکان ادغام آن با فرآيندهاي کنوني ميباشد.
3-2-7-1- پشتيباني از نگارشات متعدد فرآيند47
به مرور زمان مديران، فرآيندهاي سازمان را بهبود خواهند بخشيد، و نياز است تا فرآيندهاي جاري تغيير يابند. نرمافزارهاي BPMS، با داشتن قابليت پشتيباني از نگارشات جديد و قديمي فرآيندها، اطلاعات نسخهي قديمي هر فرآيند را، در گزارشات سيستم، قابل استفاده ميکند. با توجه به تغييرات زيادي که در روالهاي کاري سازمانها، بنا به دلايل مختلف از جمله تغييرات قوانين، سمتها و… اتفاق ميافتد، نامشخص بودن فرآيندهاي در حال اجرا، مشکلساز بوده و سازمان را دچار ناهماهنگي و بروز برخي مشکلات مينمايد. مديريت ورژن باعث ميشود پس از اعمال تغييري در فرآيند، نسخه جديدي از آن در اختيار کاربران قرار گيرد و فرآيندهاي قبلي که قبل از اين نگارش ايجاد شدهاند، مانند گذشته، به گردش خود طبق فرآيند قبلي ادامه دهند و به اتمام رسند.
از ديگر قابليتهاي موجود در سيستمهاي مديريت فرآيند کسبوکار ميتوان به قابليت اعتبارسنجي که جزء لاينفک فرآيندها است و همچنين، استفاده از فايلهاي ورودي و خروجي و فرمتهاي قابل خواندن براي يک نرمافزار بهخصوص باشد، اشاره کرد (جدول 3-7).
جدول 3-7- شاخصهاي همکاري فرآيند در مديريت فرآيند کسبوکار
7
همکاري فرآيند
7-1
ثبتنام کردن/ تصفيه حساب کردن
7-1-1
طراحان گردش کار ميتوانند اسناد گردش کار را ثبت نام/ تصفيه حساب کنند
7-1-2
مديران گردش کار ميتوانند اسناد گردش کار را براي جلوگيري از تغيير بيشتر قفل کنند
7-1-3
طراحان گردش کار ميتوانند تمام نسخههاي گردش کاري را که براي دانلود در دسترس است را نمايش دهند
7-1-4
طراحان گردش کار ميتواند يک نسخه گردش کار خاص را دانلود کنند
7-1-5
تخصيص نظر به هر نسخه خاص در ورود
7-1-6
انتخاب پس از چک کردن براي تجديد نظر جزئي و يا تجديد نظر عمده
7-1-7
ذخيرهسازي نامها، گروه، و نقش نويسنده، تاريخ / زمان، در اين نسخه از گردش کار
7-1-8
نياز به نرمافزار کنترل نسخه شخص ثالث
7-1-9
مديريت ورژن فرآيندها، قواعد، مدلهاي سازماني، مستندسازي، شبيهسازيها، گزارشها، کارها
7-1-10
بهروزرساني نمونههاي در حال اجرا به آخرين نسخه
7-1-11
باقي ماندن نمونههاي در حال اجرا با نسخههاي قديمي
7-1-12
کاربر نهايي ميتواند انتخاب کند که کدام نمونهها بهروزرساني شود
7-1-13
کاربر نهايي مي تواند انتخاب کند که کدام نسخه هاي قديميتر بهروزرساني شوند
7-1-14
کاربر نهايي مي تواند انتخاب کند که تمام نمونه هاي در حال اجرا بهروزرساني شوند
7-1-15
ارتقاء هنگامي رخ ميدهد که نسخه جديد آپلود شود
7-1-16
کاربر نهايي مي تواند در هر زمان به روز رساني را انجام دهد
7-2
امکان مديريت ورژن گردش کارها
7-2-1
بهروزرساني پروسه توزيع (بهروزرساني و توزيع مجدد مدل فرآيندها بدون تأثير نامطلوب روي نمونههاي در حال اجرايش اجازه همزيستي ورژنهاي متنوع از يک فرآيند مشابه (دو نشر متفاوت)
7-2-2
پشتيباني از نسخههاي قديمي
7-2-3
سازگار با نسخههاي قبل
7-2-4
قابليت اعتبارسنجي فرآيند
7-3
اعتبارسنجي دادهها
7-3-1
پشتيباني از دوام حالت فرآيند
7-3-2
قابليت اعتبارسنجي انواع فيلد ها در فرم براي کاهش ورود داده هاي نادرست
7-3-3
چک کردن حلقههاي نامحدود
7-3-4
بررسي منابع چرخهاي
7-3-5
چک کردن توانايي براي تکميل فرآيند
7-4
فرمت فايل هاي قابل خروج
7-4-1
PDF
7-4-2
EMF
7-4-3
RTF
7-4-4
Word
7-4-5
Image
7-4-6
Visio
7-4-7
BPMN
7-4-8
BPEL
7-4-9
XML
7-4-10
XPDL
7-4-11
ADL
7-4-12
Attributes
7-5
فرمت فايلهاي قابل ورود
7-5-1
Visio
7-5-2
BPMN
7-5-3
XML
7-5-4
XPDL
7-5-5
ADL
7-5-6
Attributes
3-2-8- مديريت امنيت:
امنيت در سازمانها و سيستمهاي مورد استفادهي آنها يکي از نکات کليدي و بسيار مهم ميباشد، چرا که کل سيستم بر پايهي امنيت استوار است و تمام فرآيندهاي موجود در بخشها و دپارتمانهاي سازمان از آن بهره ميبرند. سازماني که درجهي امنيت پائيني داشته باشد، نميتواند در بازار کسبوکار به رقابت بپردازد و هرلحظه بايد منتظر جاسوسي و سرقت اطلاعاتش توسط سازمان رقيب باشد، يا حتي در يک شرکت، هر کاربر بايستي يک پرتال شخصي داشته باشد و از امنيت سيستم خود اطمينان حاصل کند.
مواردي که در مديريت امنيت سيستمهاي مديريت فرآيند کسبوکار مورد توجه قرار ميگيرند عبارتند از:
* پشتيباني از مجوزهاي SSL
* پياده‌سازي single sign on
* فيلترينگ مقادير ارسالي به پايگاه داده بهمنظور جلوگيري از SQL Injection
* استفاده از رمزنگاري در نگهداري دادههاي حساس
* حذف خودکار جلسات کاربران بعد از زمان مشخص، در صورت غيرفعال بودن کاربران
* عدم اجازه ورود چند نفر با يك نام كاربري و رمز عبور به‌صورت همزمان
* اعمال سطوح دسترسي از پيش‌تعريف‌شده براي كاربران مهمان
* كنترل سطوح دسترسي در سطح محتواي واسط كاربري
* ايجاد امنيت و سطوح دسترسي مختلف کاربران برروي هر نوع فرم، رکورد، عمليات‌، دسته‌اي از فيلدها و حتي تک تک فيلدها
* دادن مجوزهايي مانند اطلاعات، جستجو، ويرايش، مشاهدهي گردش، سابقهي زنجيرهي مدارک به کاربران در خصوص هر فرم
* امکان تعيين فيلد‌ها بهصورت مجزا جهت نمايش ويژهي اعضا
* استفاده از لايهي امنيتي پورتال در مشاهدهي فرمها
* امکان رمزنگاري داده‌ها
* ثبت و ضبط کليهي فعاليت‌هاي انجام شده در سيستم
نقشها و کاربران، مديريت نقشها، پروفايلهاي کاربران، الگوريتمهاي تخصيص کاربر و زمانسنجها از جمله معيارهاي مورد توجه در مديريت امنيت هستند (جدول 3-8).
جدول 3-8- شاخصهاي مديريت امنيت در مديريت فرآيند کسبوکار
8
مديريت امنيت
8-1
نقشها و کاربران
8-1-1
کاربران فرآيندهاي خاص
8-1-2
نقشهاي جهاني
8-1-3
کنترل دسترسي مبتني بر نقش
8-1-4
انتساب بهموقع (در زمان)
8-1-5
انتساب دستي (پشتيباني دستي براي تخصيص يک کاربر براي نقش)
8-1-6
انتساب اتوماتيک (پشتيباني اتوماتيک اختصاص کاربر به يک نقش)
8-1-7
وظايف بهصورت خودکار به ساير کاربران بر مبناي قواعد تعطيلات يا اضافه بار کاري تفويض خواهد شد
8-2
مديريت نقشها
8-2-1
تعيين قابليت کاربر بر اساس نقش سازماني
8-2-2
تعريف نقشها همراه با اختيارات
8-2-3
تخصيص امتيازات گردش کار به نقشها
8-2-4
تخصيص کاربران به يک يا چند نقش
8-2-5
حذف موقت تخصيص وظايف
8-2-6
ماژول مديريت کاربران امکان پيکربندي آسان گروههاي کاربري، نقشها و اختيارات را فراهم کند
8-3
پروفايلهاي کاربران
8-3-1
ID منحصر به فرداختصاص داده شده به همه کاربران
8-3-2
ID منحصر به فرد کاربر هرگز در معرض نمايش به کاربران قرار نميگيرد
8-3-3
ايجاد کنترل دسترسي براي افراد
8-3-4
قابليت انتساب وظايف به کاربران منطبق با پروفايل کاربر و قواعد به کار رفته در دادههاي کسبوکار در يک قلم کاري
8-3-5
سطوح مختلف اختيارات براي پروفايلهاي مختلف کاربران
8-4
الگوريتمهاي تخصيص کاربر
8-4-1
براساس گروههاي کاربري
8-4-2
بر اساس ويژگيهاي کاربر
8-4-3
FIFO
8-4-4
LIFO
8-4-5
با گردش نوبت
8-4-6
مديريت شيفت
8-4-7
تسطيح منابع
8-5
زمان سنج
8-5-1
تايمرهاي چندگانهي سيستم
8-5-2
انتخاب تايمر براي انجام کارهاي سيستم
8-5-3
انتخاب تايمر براي هر کار
3-2-9- مديريت فرم:
سيستم فرمساز يك سيستم طراحي موجوديتها و فرمهاي سازماني و توليد اسناد سازماني ميباشد. اين سيستم تحت محيط .Net Framework پيادهسازي شده است و از قابليتهاي مهم اين نرمافزار، امكان ايجاد و انتشار اسناد در شكل فرم بر روي محيط سيستم ميباشد. اين فرمها قابليت گردآوري اطلاعات را در سطح سازمان عهدهدار بوده و تغييرات، بهسادگي بر روي آنها اعمال ميگردند. محتواي اين فرمهاي اطلاعاتي بهصورت اسناد سازماني قابل ذخيرهسازي و بازيابي بوده و قابل ارسال از طريق پست الكترونيك و يا ارسال به سيستم گردش كار ميباشد. فرمهاي موجود در اين سيستم را ميتوان به همراه اطلاعات آن و يا بدون اطلاعات به شكل فرم كاغذي چاپ نمود. قدرت سيستم مديريت فرم هنگامي مشخص ميشود كه با سيستم مديريت گردش كار به صورت هماهنگ اجرا شود. در آن صورت فرمهاي طراحي شده در اين سيستم توسط طراح و موتور گردش كار، در سازمان در روند اجراي فعاليتها به گردش درآمده و در هر مرحله پردازشهاي لازم مانند ورود اطلاعات، تهيه ، تأييد، تنظيم، ارجاع، پاراف، اسکن و … روي آنها انجام ميشود.
معيارهاي طراحي فرمها، چيدمان فرم، انواع فرم، قالببندي، عناصر فرم، اعتبار دادهها، جداول، کليدهاي مؤثر، مقادير پيشفرض، فرمهاي پويا، اتصالات دادهها و فرمهاي خارجي در مديريت فرمها مورد اهميت قرار ميگيرند (جدول 3-9).
جدول 3-9- شاخصهاي مديريت فرم در مديريت فرآيند کسبوکار
9
مديريت فرم (ايجاد، بايگاني، اصلاح و استفاده مجدد فرمها)
9-1
طراحي فرمها
9-1-1
طراحي فرم در ابزار مدلسازي
9-1-2
طراحي فرم در ابزار شبيهسازي
9-1-3
طراحي فرم در گردش کار
9-1-4
قابليت ترکيب (merge) دادههاي کسبوکار در فرمهاي نامه و چاپ آنها
9-1-5
ماژول طراح فرم با قابليتهايي مانند درگ و دراپ کردن اشيا (تکست باکسها، چک باکسها، کليدهاي راديويي) براي سرعت بخشيدن به ايجاد فرمها در تعاملات کاربري
9-2
چيدمان فرم
9-2-1
چيدمان دستي فرمها
9-2-2
چيدمان اتوماتيک فرمها
9-2-3
حمايت از طرحهاي چيدمان چندگانه
9-2-4
توانايي ورود در ايجاد طرحهايي که توسط کاربر ساخته شده
9-3
انواع فرم
9-3-1
فرمهاي فردي
9-3-2
فرمهاي به اشتراک گذاشته شده
9-3-3
فرمهاي چندين صفحهاي
9-4
قالببندي
9-4-1
برچسبهاي فايل ميتواند فونتهاي مختلفي دارا باشد
9-4-2
برچسبهاي فايل ميتواند سبکهاي مختلف نمايش داشته باشد (با حروف درشت يا زير خط دار)
9-4-3
برچسبهاي فايل ميتواند رنگهاي مختلف داشته باشد
9-4-4
فايل دادهها را ميتوان ترازبندي نمود. (چپ، راست، يا مرکز)
9-5
عناصر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید