سيستم هاي يکپارچه، مديريت فرآيند کسبوکار ، تعامل با کاربر، مديريت محتوا، مديريت هويت و هوش کسبوکار را نام برد.
شرکت اوراکل، محصولات اصلي براي مديريت فرآيند کسبوکار و اتوماسيون فرآيند کسبوکار ، از طريق محصولات از پيش يکپارچه شده مانند: ابزار مدلسازي براي تحليلگران کسبوکار ، ابزارهاي توسعهدهنده براي يکپارچهسازي سيستم، ابزار نظارت بر فعاليتهاي کسبوکار مانند داشبورد مديريتي، و تعامل با کاربران براي انجام فرآيند ها، فراهم ميکند. Oracle BPM Suite و Oracle BPA Suite، کاملترين بستههاي نرمافزاري در صنعت محصولات BPM ، براي ارائهي فوري و تأثيرگذار نرخ بازگشت سرمايه، ارائهي خدمات به مشتريان، برتري عملياتي و ارائهي ارزش کسبوکار به معماري سرويسگرا ميباشند.
بستهي جامع و يکپارچهBPM شرکت اوراکل، بهره،وري بيشتر ، ميدان ديد بهتر از فرآيندها و چابکي بيشتر را نسبت به هر مجموعهي ديگر از محصولات براي طيف وسيعتري از فرآيندها ايجاد ميکند. کاربران ميتوانند به سرعت، فرآيندها را براي بهينهسازي و اتوماسيون، مدلسازي نمايند. صاحبان فرآيند ديد و کنترل بهتري ازعملکرد فرآيندها را ميتوانند از طريق هشدارها، KPI ها و داشبورد مديريتي به دست آورند. راهحلهاي جديد و نوآوريها از سرعت بيشتري برخوردار ميشوند. زبان مشترکي براي تحليلگران کسبوکار و متخصصان IT براي همکاري در اجراي فرآيندها ايجاد ميشود. مرزهاي بين برنامههاي کاربردي، سيستمها، و مردم با پشتيباني از طيف گستردهاي از فرآيندهاي انسان محور و سيستم محور، حذف ميشوند]58[. از جمله خدماتي که شرکت اوراکل ارائه ميدهد:
* پشتيباني محصولات: با شناسايي مشتريان خود و حمايت از حقوق آنها (که معمولاً از طريق وب در دسترس مشتريان قرار ميگيرد).
* بهروزرساني سيستم: از سال 2005، شرکت اوراکل محصولات خود را هر سه ماه بهروزرساني ميکند.
* خدمات ابري اوراکل
* خدمات مشاوره و خدمات تخصصي و فني کسبوکار
* خدمات مالي
* پشتيباني آنلاين و تحت وب
* آموزشگاه اوراکل براي آموزش بستههاي نرمافزاري و تجارت و صدور گواهينامههاي دورههاي آموزشي
4-3- AuraPortal59
يک سيستم مديريت فرآيند کسبوکار درجه يک، بدون شک، يکي از با ارزشترين داراييهاي هر سازمان به شمار ميرود، چراکه اين سيستم بازده فوق العادهاي را در سازمان با گسترش و بهينهسازي ساختاري خود فراهم ميکند و باعث ميشود، انطباق سريع با تغييرات دروني و بيروني ايجاد شود. در ميان سيستمهاي مديريت فرآيند کسبوکار موجود در بازار بين المللي،AuraPortal BPM بهعنوان يکي از بهترين محصولات در نظر گرفته ميشود که به دليل توانايي در طراحي، پيادهسازي، ارزيابي و مديريت تمام فرآيندهاي سازمان با بالاترين عملکرد ميباشد. AuraPortal، اجازه ميدهد تا توسط ابزارهاي مدلسازي بدون نياز به برنامه نويسيهاي پيچيده، مدلها ايجاد گردند.
از اين رو، زمان و هزينه مؤثر کاهش مييابد که در نهايت منجر به بهبود مستمر فرآيندهاي سازمان ميگردد. مدلسازي فرآيند درAuraPortal ، بر اساس BPMN 2.0 انجام ميشود. در واقع مدلسازي براي هر کلاس از فرآيند، ايجاد ميشود، مانند چرخهي فروش که از عمليات فروش گوناگوني تشکيل ميشود. مدلسازي فرآيند کسبوکار در دو مرحله انجام ميگيرد:
مرحله 1:
يک نمودار با استفاده از ماژولهاي فرآيند و خطوط اتصال آنها که نشاندهندهي جريان عمل فرآيند ميباشد، رسم ميشود. اين محصول از دو ابزار مدلسازي جاوا و Visio-MSاستفاده ميکند. مزاياي استفاده از اين ابزار رسم نمودار، عبارتند از:
* کاربر پسند بودن
* استفاده از BPMN
* مدلسازي در زمان بسيار کوتاه
* سازگار با تمامي مرورگرها و سيستمهاي عامل
* بدون نياز به برنامههاي شخص ثالث
* بررسي خطاها به طور خودکار
مرحله 2:
هنگام ذخيرهسازي نمودارها، سيستم خطاها را بررسي ميکند و کاربر را آگاه ميسازد و تنها اگر نمودار عاري از هر خطايي باشد ذخيره ميشود. اجزاء مدلسازي نرمافزار در سه بخش، گروهبندي ميشوند:
1. شناسايي: نام، توضيحات، نوع عملکرد
2. اجرا: عمليات فعال، غير فعال، فرآيندهاي مشترک ،کاربران، مسئولان، دستورالعملها، متن، قانون کسبوکار، فرمها
3. تقويم مرجع و کنترل مدت زمان: وظايف سيستم، رويدادها، نقاط کنترل
AuraPortal ، نرمافزاري است مبتني بر وب براي شرکت هايي که شامل مجموعهاي از برنامههاي ضروري براي يکپارچهسازي سازمان هستند.
* ماژولهاي ضروري:
1. فرآيند: مدلسازي، شبيهسازي، اجرا، نظارت و بهينهسازي چابک و کاربرپسند، با قابليت انعطاف در برنامهنويسي
2. اينترانت/ اکسترانت: مديريت ارتباط بين کارکنان، مشتريان، تأمينکنندگان و ساير عوامل خارجي، از طريق سيستم گردش کار
3. مديريت سند: ايجاد و مديريت تمام اسناد و مدارک در هر فرمت
* ماژولهاي اختياري:
4. قوانين کسبوکار: يک سيستم قدرتمند و کاربرپسند براي تعريف قوانين کسبوکار و اجراي آنها به طور خودکار از طريق فرآيندهاي BPM
5. پلت فرم تعامل گسترده: پلت فرمي که اجازه ميدهد تا هر فرد خارج از سازمان بهسادگي به مشارکت در فرآيندهاي شرکت بپردازد.
6. مديريت محتوا: خلاقيت پويا، مديريت و انتشار هرگونه محتواي فرآيندي در قالب ديجيتال.
7. تجارت آنلاين: ايجاد درگاهي خودکار براي فروش و سفارش محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت
علاوه بر اين ماژولها، مکملهاي اختياري زير، که به افزايش دامنهي برنامههاي کاربردي کمک ميکنند نيز ارائه ميشود ]58[:
8. چندزبانه بودن نرمافزار
9. نسخهي آزمايشي يکپارچه
10. سه محيط هماهنگ براي توسعه، تست و توليد
11. راه حل ابري (متشکل از SaaS و( IaaS، براي ارائهي بهترين نرمافزار به کاربر
4-4- Bizagi60
Bizagi، يک شرکت خصوصي ميباشد، که در سال 1989 توسط کارآفرينان نرمافزار و کارشناسان مديريت فرآيند کسبوکار ايجاد شده است. تيمBizagi، استانداردهاي مديريت فرآيند کسبوکار را در کنار کار با IBM، SAP و Oracle در جلسههاي OMG ايجاد کرد. در بيش از 700 دانشگاه در سطح جهاني، ازBizagi براي اهداف آموزشي و پژوهشي استفاده ميشود. دفتر مرکزي اين شرکت در انگلستان قرار دارد، که توسط يک شبکه در سراسر جهان پيادهسازي ميشود. اين شرکت براي حمايت از بهبود مستمر فرآيندهاي کسبوکار و ارائهي قدرتمند و در عين حال سادهي پلت فرم همکاري کسبوکار ، و اتصال بخشهاي مختلف سازماني راهاندازي شد. بيش از 350 مشتري در سطح جهان Bizagi را براي بهبود عملکرد سازمان، کاهش زمان توليد يا خدمت و چابکي کسبوکار خود انتخاب کردهاند. اين محصول با ايجاد کنترل بهتر، مديريت فرآيند را قابل انعطاف ميسازد، چرا که با ايجاد ارتباط بين فنآوري اطلاعات و کسبوکار، سازمانها را قدرتمندتر از قبل ميسازد. در واقع از طراحي تا اتوماسيون و استقرار، از چرخه حيات BPM پشتيباني ميکند. کاربران به راحتي با مدلسازي فرآيند، اقدام به پيادهسازي آن در سازمان بدون نياز به دانش فني ميکنند]58[.
Bizagi مجموعه نرمافزاري با دو محصول مکمل است:
1) مدلساز فرآيند61
طراح فرآيند نرمافزار براي استفاده از دياگرام، سند و شبيهسازي فرآيندها، با استفاده از نشانگذاريهاي مدلسازي فرآيند کسبوکار به کمک استاندارد BPMN ميباشد، که ميتواند با برنامههاي کاربردي ديگر نظير WORD, PDF, VISIO, SharePoint ادغام شود.
2) بستهي مديريت فرآيند کسبوکار62
يک راه حل گردش کار است، که سازمان را قادر ميسازد فرآيندها را خودکار نمايد که شامل ماژول براي اجرا و کنترل مانند فلوچارت، قوانين کسبوکار، رابط کاربر است. مدل در يک پايگاه داده ذخيره ميشود و پس از آن در زمان مناسب براي اجراي فرآيندها استفاده ميشود. سرور اجرا، يک پورتال کار براي کاربران نهايي است که ميتواند از طريق يک کامپيوتر شخصي و يا دستگاه تلفن همراه قابل دسترسي باشد. اين بسته ويژگيهايي از قبيل: رديابي زمان واقعي و نظارت، اخطارها و اطلاعيهها، تجزيهوتحليل عملکرد و گزارش، حسابرسي، قابليت رديابي حجم کار، مسيريابي و تعادل وBizagi قابليت يکپارچهسازي با سيستمهاي CRM و ERP را دارد.
4-5- Software AG63
خودکارسازي، مديريت و نظارت بر فرآيندهاي کسبوکار شرکت، به صورت گسترده و جامع با استفاده از بسترهاي نرمافزاريARIS EXPRESS انجام ميشود و طراحي، مستندسازي، تجزيهوتحليل، بهينهسازي و برقراري ارتباط در فرآيندها را براي رسيدن به تعالي فرآيند کسبوکار ممکن ميسازد. از جمله قابليتهاي اين نرمفزار عبارتند از:
* خودکارسازي و بهينهسازي فرآيندها
* بهبود سرعت، ميدان ديد، ثبات و چابکي فرآيندهاي سازمان
* خودکارسازي فرآيندها براي به حداقل رساندن انجام دستي فرآيندها توسط کاربر
* کاهش هزينهها با افزايش بهرهوري
* پيادهسازي روشهاي فرآيند محور با اعمالIT در سازمان
* بهبود رضايت مشتري
* اطمينان از فرآيندهاي مشتريمحور
* انجام اقدامات پيشگيرانه به جاي اقدامات اصلاحي
* پاسخگويي سريع به پويايي و تغييرات کسبوکار
* تمرکز بر ارائهي ارزش به مشتري
* توانمندسازي کارگران و کاربران
* از بين بردن مرزها با همکاري IT و کسبوکار
* هماهنگ کردن کارکنان از لحاظ جغرافيايي
* مديريت تعامل کاربران و سيستمها براي حفظ فرآيندهاي جاري
نرمافزار ARIS، با خودکارسازي و اجراي هماهنگ فعاليتهاي سازمان باعث بهبود مداوم فرآيندهاي کسبوکار ميشود چراکه، فرآيندهاي دستي وقتگير، مستعد خطا و پرهزينه ميباشد. اين نرمافزار با قابليت نظارت بر عملکرد فرآيندها باعث شفافيت فعاليتها در سازمان ميشود وميتواند به کمک داشبورد مديريتي، تجزيهوتحليل فرآيندها را انجام دهد و زمان واقعي را مورد سنجش قرار دهد. با شناسايي تنگناها به تغيير مسير کار به محل ديگر ميپردازد. مشتريان و شرکاي تجاري و ساير ذينفعان نيز شفافيت بيشتري از روند کسبوکار پيدا خواهند کرد . با استفاده از کتابچهي راهنمايي که اين نرمافزار در دسترس کاربر قرار ميدهد فرآيندهاي بهينهسازي و استانداردسازي براي کاهش هزينهها انجام خواهد شد و در اين صورت بهبود کيفيت را در سازمان در پي خواهد داشت. به دليل وجود قوانين کسبوکار ARIS نرمافزاري انعطافپذير ميباشد و بهسرعت به تغيير شرايط کسبوکار پاسخ ميدهد.
بنابراين:
* با کمک موتور اجراي فرآيند، فرآيندهاي اجرايي کاملاً هماهنگ ميشوند، در نتيجه فرآيندهاي شفاف، کارآمد و سازگار براي پيشگيري از خطاهاي گوناگون اجرا ميشوند.
* با کمک موتور مديريت قوانين، ذينفعان درIT و کسبوکار ميتوانند قوانين کسبوکار را تغيير دهند و دوباره تعريف نمايند.
* با کمک مديريت محتوا، ميتوان به راحتي از اسناد، فرمها، اشکال، يادداشتها براي چندين بار استفاده کرد که به خودکارسازي فرآيندها کمک ميکند.
* با کمک مديريت تعامل کاربران، چالشهاي کاربران در مقابل فرآيندهايي که تخصيص وظيفه داده شده است، مديريت ميشود.
* تبديل مدل به فرآيند اجرايي، مدلها نقطه شروع اجراي فرآيندها هستند که با استفاده ازARIS ، اين تبديل شدن در راستاي استراتژي شرکت و فرآيندهاي کسبوکار و برنامههاي کاربردي فنآوري اطلاعات بهراحتي انجام ميپذيرد.
* مديريت و نظارت به کمک داشبورد مديريتي باعث ايجاد راههاي استراتژيک ميشود، که داشبورد ترکيبي از نتايج نظارت و تجزيهوتحليل KPI ها، نمودارها و جداول ميباشد که سبب ميشود در يک نگاه کلي وضعيت سازمان سنجيده شود.
* با قابليت مانيتورينگ، ديد عملياتي از کسبوکار شرکت ايجاد ميشود. مشاهده و مرور کلي از فرآيندهاي کسبوکار در زمان واقعي، يک تصوير فوري از عملکرد فرآيند ايجاد ميکند و باعث تصميمگيري سريعتر و اقدامات اصلاحي بهتر ميشود.
* ARIS از تمام چرخهي عمر طراحي فرآيند پشتيباني ميکند و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید