AccuProcess توسط تحليلگران کسبوکار و مديران مورد استفاده قرار ميگيرد، چراکه يک طراح بصري و آسان براي فرآيندهاي کسبوکار است و شبيهسازي، مستند سازي و تجزيهوتحليل فرآيندهاي کسبو کار را بر عهده دارد. زبان استاندارد مورد استفاده در اين نرمافزارBPMN ميباشد. اين ابزار توسط مديران و مشاوران سازمان، براي کمک به درک و بهبود فرآيندها مورد استفاده قرار ميگيرد. اين ابزار، راهي ايده آل براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب در مديريت فرآيند کسبوکار و مهندسي مجدد کسبوکار ميباشد.
سه دليل اصلي که کاربران AccuProcess اين محصول را انتخاب ميکنند عبارتند از:
* قدرتمندترين نرمافزار مدلسازي فرآيند کسبوکار در بازارهاي متوسط
* نرمافزاري ساده براي استفادهي مجدد ( طراحي شده براي کاربران غير فني)
* قيمت پائين پيادهسازي، استقرار و ارزيابي عملکرد
اين نرمافزار ميتواند فايلها را به صورت خروجيهاي PDF, XML, IMAGE, Word ارائه دهد و فايلهاي VISIO را ميتواند به صورت ورودي قبول کند. همچنين اين نرمافزار قواعد کسبوکار مخصوص به خود را دارد که توسط موتور قواعد به سيستم القا ميشود]57[.
4-11- ADONIS69
ADONIS ابزار مديريت تجزيهوتحليل فرآيند کسبوکار است که بر اساس چارچوب BPMS در دانشگاه وين ايجاد شده است و از فرآيندهاي کسبوکار حمايت ميکند. اين نرمافزار توسط گروه مشاوره فنآوري اطلاعات BOCتوسعه يافته است. به کمک اين نرمافزار ميتوان مدلسازي فرآيند کسبوکار را با استفاده از BPMN 2.0، تجزيهوتحليل، شبيهسازي، ارزيابي و همچنين مستندسازي خودکار را انجام داد.
با کمک نرمافزار ADONIS ميتوان به اهداف زير دست يافت:
* بهبود همکاري بين همهي ذينفعان سازمان
* بهينهسازي و استانداردسازي فرآيندها
* شناسايي و بهبود ارزش افزوده فرآيندها
* به حداقل رساندن خطرات و کمک به سازمان براي انطباق با الزامات اسناد و مدارک قانوني
* تخصيص تمام کارکنان در فرآيندهاي بهبود مستمر
* افزايش کيفيت و رضايت مشتري در يک راه پايدار
قابليتهاي نرمافزار ADONIS:
پشتيباني کامل از مدلسازي فرآيند و همچنين رابط بين XPD و BPMN DI ، مستندسازي و انتشار بر روي اينترانت و چاپ اسناد، افزايش پتانسيل نرمافزار با استفاده از زبان BPMN 2.0 ، ارتباطات، پشتيباني از تجزيهوتحليل و گزارشدهي، بهينهسازي، استانداردسازي، شبيهسازي کليهي فرآيندها، پيادهسازي فرآيندها، تصويرسازي و يکپارچهسازي IT و سيستمهاي ديگر سازمان، اندازهگيري عملکرد فرآيند، بهبود عملکرد فرآيند، پشتيباني از قواعد و قوانين کسبوکار، تعريف شاخص، داشبورد مديريتي، پورتال کارکنان، خدمات تحت وب و تلفن همراه، مديريت ريسک، ايجاد سيستم کنترل داخلي.
* طراحي و مستندسازي:
مدلسازي، ابزار جمعآوري اطلاعات و وارد کردن اتوماسيون از جمله عوامل حمايت از طراحي و مستندسازي در سيستم هستند.
* تسريع ارتباطات:
ارتباطات يک عامل حياتي در موفقيت مديريت ميباشد. نشان دادن دانش روز و جزئيات دستورالعمل کار براي کارکنان از اين قاعده مستثني نميباشد. ADONIS ، مکانيزم انعطافپذيري در فرمتهاي مختلف و همچنين ايجاد پورتالهاي شخصي کاربران دارد.
* برنامهريزي سناريو:
سناريوهاي مختلف را ميتوان به صورت هدفمند از طريق شاخصهاي تعريف شده در يک فرآيند طراحي کرد. تأثير هر تغيير سازماني و تکنولوژيکي را ميتوان قبل از پيادهسازي فرآيند تشخيص داد که منجر به بهينهسازي ميشود.
* بهينهسازي و تجديد ساختار:
شبيهسازي و ارزيابي کسبوکار نهتنها اطلاعات را براي معيارهاي موجود درفرآيندها، بلکه براي تخصيص منابع لازم و حجم کار ايجاد ميکنند و فراهم کنندهي توانايي تصميمگيري آگاهانه همراه با کنترل زنجيرهي ارزش ميباشد.
* پياده سازي موفق
پيادهسازي موفق و کارآمد از بهترين نتايج سيستم ميباشد که با پشتيباني از رابط هايي مانند XPDL، BPEL WSDL، XML و ايجاد يکپارچگي با ديگر سيستمها حاصل ميشود. در اين صورت چرخهي حيات مديريت فرآيند کسبوکار کامل ميشود و افزايش رضايت مشتري و ارتقاء عملکرد کسبوکار را به دنبال خواهد داشت.
* پشتيباني آنلاين
مديريت فرآيند کسبوکار هنگامي موفق خواهد بود، که همهي کاربران سازمان را پشتيباني کند. پورتال موجود در اين نرمافزار اين ويژگي را فراهم ميکند و مانند مديريت عملکرد فرآيند، مديريت ريسک و مديريت هدف، دسترسي آنلاين از طريق يک استاندارد وب مرورگر، به ساختار عملياتي و سازماني شرکت و سناريوهاي مختلف را امکانپذير ميکند. در هر پورتال اطلاعات دقيق و قابليتهاي کارمندان در دسترس قرار ميگيرد و دسترسي مستقيم به پايگاه داده را فراهم ميکند.
* اطلاعات فني
اين نرمافزار به عنوان يک سيستم کلاينت سرور در دسترس است. دادههاي خارجي را ميتوان از طريق رابطهاي مختلف مانند Microsoft Excel ، SQL، CSV و فرمتهاي مبتني برXML وارد سيستم نمود. تمام گزارشهاي منتشر شده HTML مبتني بر وب هستند. ADONIS از نمادهاي استانداردهاي مدل سازي مانند BPMN، UML، EPC، IDEF ،LOVEM و همچنين، روشهاي خاص پشتيباني ميکند.
* خدمات مشاورهاي
گروهBOC، خدمات مشاورهاي براي اجراي مديريت فرآيند کسبوکار با سناريوهاي فني ارائه ميدهد. اين خدمات به صورت استاندارد و با توجه به نياز مشتريان با بالاترين کيفيت در اختيار آنها قرار ميگيرد. خدمات زماني موفق خواهد بود که ترکيبي از دانش استاندارد نرم افزار، دانش فردي، و ارزش کلي مشتريان در نظر گرفته شود.
نتايج به دست آمده از مقايسه بين نرمافزارهاي بررسي شده در جدول 4-1 گردآوري شده است:
جدول 4-1- نتايج حاصل از مقايسهي نرم افزارها
ORACLE
TIBCO
ARIS
BONITA
BIZAGI
مدلسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
قابليت طراحي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
تعامل (قابليت دادن اخطار به کاربر)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
مکانيزمهاي اطلاع رساني
Yes
Yes
قابليت شبيهسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
قابليت پيادهسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
تصويب فرآيند و نظارت بر عملکرد
Yes
Yes
Yes
Yes
تجزيهوتحليل فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
بهينهسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
فناوري محصولات
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
راهحل ابري
Yes
Yes
Yes
منبع باز يا منبع بسته بودن کد نرمافزار
Yes
Yes
Yes
Yes
انعطافپذيري برنامهنويسي
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
BPMN
Yes
Yes
Yes
Yes
BPEL
Yes
پايگاه دادهها
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
API- ODBC
Yes
API-JDBC
Yes
IBM DB2
Yes
MICROSOFT SQL SERVER
Yes
MYSQL
Yes
ORACLE
Yes
Yes
مرورگر وب
Yes
LDAP
Yes
سازگاري نرمافزار
Yes
Yes
Yes
Yes
يکپارچگي با برنامه ERP
Yes
يکپارچگي با برنامه CRM
Yes
مديريت ورژن فرآيندها
Yes
قابليت اعتبارسنجي فرآيند
Yes
Yes
فرمت فايلهاي قابل خروج
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
PDF
Yes
WORD
Yes
VISIO
Yes
فرمت فايلهاي قابل ورود
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
VISIO
مديريت امنيت
مديريت فرم
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
پورتال گردش کار
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
جستجو و پرسوجو
Yes
Yes
مديريت حساب کاربري
Yes
نظارت و مديريت
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
نظارت بر فعاليتهاي کسبوکار (BAM)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
مانيتورينگ گردش کار
Yes
Yes
Yes
بايگاني و گزارشات
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
قواعد کسبوکار
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
پشتيباني از مشتري
Yes
Yes
خدمات و پشتيباني
Yes
Yes
Yes
راهنماي برخط
Yes
مشاوره
Yes
Yes
Yes
آموزش کاربر نهايي
Yes
Yes
دورههاي آموزشي
Yes
Yes
دفترچه راهنماي کاربر ارشد
Yes
دفترچه راهنماي کاربر نهايي
Yes
سهولت استفاده
چند زبانه بودن
مدلهاي نسخهي نمايشي
Yes
Yes
ADONIS
Auraportal
Occuprocess
SIGNAVIO
APPIAN
مدلسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
قابليت طراحي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
تعامل (قابليت دادن اخطار به کاربر)
Yes
Yes
مکانيزم هاي اطلاع رساني
Yes
قابليت شبيهسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
قابليت پيادهسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
تصويب فرآيند و نظارت بر عملکرد
Yes
Yes
Yes
تجزيهوتحليل فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
بهينهسازي فرآيند
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
فنآوري محصولات
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
راهحل ابري
Yes
Yes
منبع باز يا منبع بسته بودن کد نرمافزار
انعطافپذيري برنامهنويسي
Yes
Yes
BPMN
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
BPEL
Yes
WF-XML
Yes
WPDL
Yes
XPDL
Yes
پايگاه دادهها
Yes
Yes
Yes
مرورگر وب
Yes
LDAP
سازگاري نرمافزار
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
يکپارچگي با برنامه ERP
Yes
يکپارچگي با برنامه CRM
Yes
مديريت ورژن فرآيندها
Yes
قابليت اعتبارسنجي فرآيند
Yes
فرمت فايلهاي قابل خروج
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
PDF
Yes
WORD
Yes
VISIO
Yes
فرمت فايلهاي قابل ورود
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
VISIO
Yes
مديريت امنيت
Yes
مديريت فرم
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
پورتال گردش کار
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
جستجو و پرسوجو
Yes
مديريت حساب کاربري
نظارت و مديريت
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
نظارت بر فعاليتهاي کسبوکار (BAM)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
مانيتورينگ گردش کار
Yes
Yes
بايگاني و گزارشات
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
قواعد کسبوکار
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
پشتيباني از مشتري
خدمات و پشتيباني
Yes
Yes
راهنماي برخط
Yes
Yes
مشاوره
Yes
آموزش کاربر نهايي
دورههاي آموزشي
دفترچه راهنماي کاربر ارشد
Yes
دفترچه راهنماي کاربر نهايي
Yes
سهولت استفاده
Yes
چند زبانه بودن
Yes
Yes
مدلهاي نسخهي نمايشي
Yes
فصل پنجم
نتيجهگيري و پيشنهادها
5-1- نتيجهگيري
در طول دههي گذشته، مديريت فرآيند کسبوکار با گرايش جهاني فنآوري اطلاعات در نظر گرفته شده است. BPMS به عنوان يک سيستم اطلاعات، به پشتيباني فرآيندهاي کسبوکار در يک سازمان، از طريق روشها، تکنيکها و ابزارها ميپردازد که به طور خودکار باعث بهبود فرآيند کسبوکار ميشود. رويارويي کسبوکارها با چالش تغييرات سريع محيطي، باعث ميشود که فرآيندها هرروز دچار تغيير و تحول شوند. بنابراين، سازمانها براي مطابقت با محيطهاي پيچيده به قابليتهاي مديريت فرآيند کسبوکار توجه بيشتري نشان ميدهند.
سازمانها براي افزايش بهرهوري و کارايي سيستمها، کاهش هزينههاي صرف شده در سازمان و همچنين کاهش اتلاف وقت، حين انجام تک تک فرآيندها از طريق مديريت فرآيند کسبوکار سرمايهگذاريهاي عظيمي انجام ميدهند، چراکه خريد BPMSها، استقرار آنها در سازمان و آموزش کاربران جهت استفاده و تعامل با اين سيستمها منجر به هزينههاي بالايي در کسبوکار ميشوند. بنابراين، با انتخاب و استقرار و اجراي صحيح سيستمهاي مديريت فرآيند کسبوکار، ميتوان به بهبود مستمر فرآيندها دست يافت. ميزان موفقيت اين امر، در تعيين شاخصهايي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید