ميتواند بالاي 200 نوع مدل براي کمک به توصيف کل کسبوکار ايجاد نمايد. مدلسازي فرآيندهاي کسبوکار با زنجيرهي فرآيندهاي رويداد محور و با استانداردهاي BPMNو BPEL، ارزش افزوده زنجيرهاي ايجاد ميکنند.
* تجزيهوتحليل مدل و بهينهسازي، جستجو و گزارشگيري از قابليتهاي ARIS هستند.
* اين نرمافزار قابليت فعالسازي تکنولوژي ابري را دارد که با استفاده از يک محصول اضافي که در مخزن ARIS موجود است، به ارائهي تواناييهاي خود در ارتباطات و اتصالات با ساير نرمافزارها و سختافزارها ميپردازد.
4-6- TIBCO 64
TIBCO محصولي از يک شرکت آمريکايي است که براي استفاده در محل و يا به عنوان بخشي از محيطهاي محاسبات ابري در شرکتها مورد استفاده قرار ميگيرد. اين شرکت مديريت اطلاعات، تصميمات، فرآيندها و برنامههاي کاربردي را در زمان واقعي براي بيش از 4000 مشتري با ارزش 1/5 ميليارد دلار را بر عهده دارد. TIBCO ActiveMatrix، يک پلت فرم فنآوري براي مديريت فرآيند کسبوکار و معماري سرويسگرا ميباشد، که شامل محصولاتي براي ايجاد خدمات و يکپارچهسازي، سرويسهاي توزيع و شبکههاي داده، برنامههاي کاربردي است.
ActiveMatrix يک پلتفرم کامل و پيچيده براي توسعهي نرمافزار مديريت فرآيند کسبوکار و استقرار آن در سازمان ميباشد. اين نرمافزار ميتواند به منظور توسعه، اجرا و مديريت فرآيند و مديريت کار برنامههاي کاربردي مورد استفاده قرار گيرد. به کمک اين نرمافزار:
* تمام فرآيندهاي انجام شده در سازمان در يک محيط ساده براي گسترش قابليتهاي جديد در سازمان مدلسازي ميشوند.
* فرمهاي مبتني بر رابط کاربري ايجاد و مديريت ميشوند.
* استفاده گسترده از قواعد کسبوکار
* بهينهسازي از طريق تجزيهوتحليل فرآيندها انجام ميشود.
* برنامههاي مديريت فرآيند کسبوکار، خودکارسازي فرآيندهاي کسبوکار را توسط کاربران، اجرايي ميکند.
* برنامههاي کاربردي يکپارچهسازي نرمافزار شرکت، به طور خودکار فرآيندهاي فني و جريان دادهها را توسط برنامههاي سازماني اجرايي ميکند.
* کارشناسان کسبوکار و توسعهدهندگان فرآيند، مقياسپذيري مبتني بر شبکه و قابليت اطمينان را براي سازمان به ارمغان ميآورند.
* انعطافپذيري در انجام کار را ايجاد ميکند و چگونگي مديريت فرآيندها را نسبت به اهداف کسبوکار و تعهدات مشخص مينمايد.
* توانمندسازي ذينفعان و مالکيت در فرآيند و مديريت کسبوکار
* کاهش هزينه از طريق توسعه، استقرار و مديريت BPM و SOA و برنامههاي کاربردي مرکب
* سادهسازي فرآيندها و کاهش زمان انجام فرآيندها
* افزايش عملکرد و بهرهوري فرآيندها
* پشتيباني از الگوهاي گردش کار
* قوانين و قابليتهاي SOA مد نظر قرار ميگيرد.
4-7- BonitaSoft65
BONITA BPM، يک نرمافزار منبع باز مديريت فرايند کسبوکار و مجموعه گردش کار ميباشد، که در سال 2001، در مؤسسه ملي فرانسه براي تحقيقات درعلوم کامپيوتر، به وجود آمده است. BonitaSoft به سرعت در حال رشد است و در امور مالي، منابع انساني، فروش، بازاريابي، زنجيره تأمين، دولت الکترونيکي و … ، با بيش از 140 نفر پرسنل در حال توسعه ميباشد. اين نرمافزارعلاوه بر نگاه فرآيند محور، همچنين توجه ويژهاي به نقشه سازمان، ساختار دادهها، ايجاد رابط کاربر، و ايجاد گزارشهاي عملي دارد. اين نرمافزار به عنوان سريعترين ارائه دهندهيBPM درجهان، بيش از ويژگيهايي از جمله 375 مشتري و بيش از 20،000 شريک در سراسر دنيا دارد.
قابليتهايي از جمله طراحي، مدلسازي،خودکارسازي، اندازهگيري، ارزيابي و بهينهسازي فرآيندهاي کسبوکار در سازمانها با هر ميزان بودجه که در اختيار سازمان ميباشد در اين نرمافزار موجود است. در اين شرايط بهراحتي ميتوان ميان فرآيندها با هر سيستم IT اتصال ايجاد کرد و به توليد برنامههاي کاربردي فرآيند محور پرداخت که ماحصل آن تضمين منافع BPM براي سازمان ميباشد.BONITA BPM داراي سه بخش اصلي ميباشد:
* BONITA STUDIO:
اين نرمافزار به تحليلگران کسبوکار و مخاطبان فني اجازه ميدهد، به صورت گرافيکي و با استفاده از استاندارد BPMN به تغيير فرآيندهاي کسبوکار بپردازد. کاربر همچنين ميتواند فرآيندها را به ساير بخشهاي سيستم اطلاعات (مانند پيام، برنامهريزي منابع سازماني، مديريت محتواي سازماني، و پايگاه داده) بهمنظور توليد يک برنامه کسبوکار مستقل و تحت وب متصل کند. همچنين، کاربر ميتواند بهراحتي به طراحي گرافيکي فرمها بپردازد. علاوه بر اين، استوديو اجازه ميدهد تا کاربر فرآيندها را با ديگر استانداردها و فنآوريها مانند XPDL يا jBPM طراحي کند.
* BONITA ENGINE:
موتور مديريت فرآيند کسبوکار JAVA API است که اجازه ميدهد کاربر با فرآيندها به صورت برنامهريزي شده تعامل داشته باشد. در واقع توسعهدهندگان ميتوانند جزئيات پيادهسازي سيستم را از طريق فرمهاي تحت وب طراحي کنند و براي توليد برنامههاي کاربردي مبتني بر فرآيند در اختيار ديگر کاربران قرار دهند.
* :BONITA PORTAL
پورتال شخصي هر کابر ميباشد که اجازه ميدهد به تمام وظايف و نقشهاي خود بهصورت مشخص رسيدگي کند و از طريق يک رابط کاربري مانند ايميل تحت وب با ديگر کاربران و فرآيندها، اعلاميهها، پيامها و دريافت گزارشات در ارتباط باشد. اين نرمافزار را ميتوان براي پروژههاي مختلف مانند پروژههاي گردش کار پيچيده، مديريت زنجيره تأمين الکترونيک، دولت الکترونيک، منابع انساني، مديريت قرارداد و غيره مورد استفاده قرار داد.
موانع پيش رو در مديريت فرآيند کسبوکار، هزينهي نرمافزار و استقرار آن در سازمان ميباشد. محصول BPM در توسعه و يکپارچهسازي با سيستمهاي ديگر بايستي انعطافپذير باشد و همچنين، نوآوري در ايجاد مزاياي مربوط بهBPM براي هر فرد در سازمان نيز ميتواند، يکي ديگر از موانع سر راه سيستم باشد. BonitaSoft راههايي براي غلبه بر اين موانع ارائه ميدهد و همچنين، مزاياي زيادي نسبت به فروشندگان اختصاصي براي سازمان ايجاد ميکند.
4-8- Appian Corporation66
Appian، مبتکر جهاني تکنولوژي ابري در مديريت فرآيند کسبوکار است. Appian Suite، ترکيبي از قدرت و سادگي را به کاربران کسبوکار، که نياز به بهبود و تحول فرآيند روي کامپيوترهاي شخصي و يا از طريق دستگاههاي تلفن همراه خود دارند، ارائه ميدهد. سازمانهاي تجاري و دولتي در سراسر جهان ازAppian براي افزايش چابکي و همکاري، و سرعت بخشيدن به عملکرد کسبوکارشان استفاده ميکنند.
بيش از 3 ميليون کاربر از 100 شرکت و بازارهاي گوناگون و کسبوکارهاي کوچک و متوسط در سراسر دنيا، به Appian براي بهبود فرآيندهاي کسبوکار خود اعتماد کردهاند.Appian BPM Suite را ميتوان در تمام دستگاههاي تلفن همراه و از طريق يک مرورگر وب در دسترس داشت. دفتر مرکزي Appian درايالات متحده آمريکا واقع شده است و خدمات حرفهاي در سراسر جهان ارائه ميدهد.
ويژگيها و قابليتها:
* رابط کسبوکار: مانيتورينگ شرکت بر فرآيندهاي کسبوکار در زمانهاي واقعي و نظارت بر رويدادهاي کليدي به گسترش مشارکت و همکاري در فرآيندها کمک ميکند.
* فرآيند: طراحي، اجرا، مديريت و بهينهسازي فرآيندهاي کسبوکار با استفاده از BPMN در جهت مدلسازي فرآيند و اجراي پلت فرم ساده.
* قوانين: خودکارسازي، اجرا و اعمال سياستهاي مميزي، در مرکز مديريت باعث چابکي سيستم ميشود.
* پرتال: ايجاد داشبوردهاي فرآيند براي ارائهي اطلاعات شخصي وتخصيص وظيفه به هر نقش در سازمان.
* فرمها: ساخت فرمهاي تحت وب پويا و تعاملي از طريق يک رابط خودکار، مانند فرمهاي موجود در نرمافزار Adobe PDF وHTML .
* تجزيهوتحليل: تشخيص زمان واقعي عملکرد فرآيند، ايجاد داشبوردهاي مديريتي جهت آناليز کردن فرآيندها، گزارشدهي، شناسايي گلوگاههاي فرآيند و بهينهسازي کارايي فرآيندها.
* محتوا: اشتراکگذاري، مديريت و ذخيره اسناد مهم در فرآيندها و يکپارچهسازي آنها.
* همکاري سازماني: به اشتراکگذاري اطلاعات به سرعت در بين همهي کاربران و تصميمگيريهاي دقيق
* دسترسي به دادهها: اتصال به منابع دادههاي سازماني و ساخت فرآيندهاي جديد به مديريت پايگاههاي داده
* يکپارچهسازي: ادغام و هماهنگي سيستمهاي موجود سازماني و خدمات تحت وب در مدلهاي فرآيند.
4-9- Signavio67
Signavio در سال 2009، در آلمان و آمريکا تأسيس شد. در اين نرمافزار تمام مدلها با توجه به استانداردها و ماژولهاي طراحي تعريف ميشوند. اين ابزار به کارشناسان مدلسازي توانايي آزمايش و مقايسهي مدلها را براي بهينهسازي طراحي گردش کار ميدهد. زبان مدل سازي BPMN 2.0 ، UML ميباشد. مستندسازي فرآيند، تجزيهوتحليل، شبيهسازي، طراحي فرآيند، همکاري فرآيند، بهينهسازي فرآيند، ويرايش گرافيکي نمودار، سيستم پيشنهاددهي اتوماتيک به سيستم براي عناصر نمودار، وروديهاي نمودار که عبارتند از XPDL، BPMN 2.0 XML، SGX، مخزن فرآيند مرکزي، ساختار پوشهبندي، سلسله مراتب فرآيندها، مدلسازي خصوصي، از بين بردن عمليات زائد، مديريت مرکزي، مديريت ورژن، مقايسهي نسخههاي قديمي و جديد، جستجو براي تمام مدلهاي فرآيند، ايجاد ارتباط با اسناد خارجي از ديگر ويژگيهاي اين نرم افزار ميباشد. همچنين:
1. يکپارچگي سيستم
* اين نرمافزار قابليت ادغام با نرمافزارهايCRM و ERP را دارا ميباشد.
2. گزارشدهي فرآيند
* مستندسازي فرآيندها و قابليت گزارشگيري (PDF, Word )
* گزارش با استفاده از قابليتهاي ?Excel
3. قابليت Quick Model براي همه کاربران مدلسازي
* ايجاد صفحات گسترده به کمک BPMN 2.0 درمدل فرآيند
* قابليت خودآموز بودن نرمافزار
* اصلاح نمودارهاي موجود
4. قراردادهاي مدلسازي
* پيکرهبندي زيرساختهاي مدلسازي
* ساختار فرآيندها
* جانمايي سازمان
5. مستندات فرآيندها
* تعريف مستندات
* طراحي انعطافپذير مستندات فرآيند با توجه به محتوا
6. محاسبه هزينه فرآيند
* برآورد زمان و هزينه نسبت به مدلهاي فرآيند
* اعتبارسنجي
* گزارشگيري از هزينههاي فرآيند و مصرف منابع در اکسل
* بررسي ساختار زيرفرآيندها
7. پشتيباني از چند زبان
* استفاده از مدل در چندين زبان (انگليسي، اسپانيايي، آلماني(
* استفاده از زبانهاي مختلف در پورتالها
8. مديريت و تنظيمات امنيتي
* مديريت گروههاي کاربري
* دستورالعملهاي رمزنگاري
* محدود کردن استفاده ازIP تعريف شده و اعتبار اضافي براي کاربران
9. فرآيند شبيهسازي کامل
* شبيهسازي دستي با استفاده از ويژگيهاي هزينه و زمان
* شبيهسازي خودکار
* استفاده از منحني توزيع و نرخ ورود
* در دسترس بودن و تخصيص منابع
* بررسي نتايج شبيهسازي
* مقايسه بين اجراي شبيهسازيهاي مختلف
10. تصويب گردش کار
* گردش کار سفارش شده براي فرآيندها
* همکاري بين ذينفعان فرآيندهاي مختلف
* نظارت بر مراحل مختلف فرآيند
با همکاري پورتالSignavio فرآيندهاي ويرايش شده، در اختيار تمامي کارکنان قرار ميگيرد و به تأييد آنها ميرسد. همکاران نهتنها ميتوانند در مورد جزئيات فرآيند اطلاعرساني کنند، بلکه ميتوانند از ايدههاي يکديگر جهت بهبودي فرآيند بهره ببرند. پورتال ميتواند بهراحتي در اينترانت به اشتراک گذاشته شود. هر يک از مدلها را ميتوان، در هر زمان بهروزرساني کرد، بدون اين که لازم باشد به طور مستقيم بر روي وب منتشر شود. پس از تصويب اين تغييرات، آخرين نسخه از نمودار فرآيند در دسترس همه قرار گرفته ميشود. هر کاربر که عضو مجموعه شده باشد به دنبال اين بهروزرساني، ايميلي جهت اطلاع دريافت ميکند.
4-10- AccuProcess68
AccuProcess ، راه حلي براي مدلسازي شرکتها و سازمانها در ابعاد مختلف فراهم ميکند. مدلساز محصول

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید