به کاربر نهايي و مدير پرتال کاري وقتي يک قلم کاري ايجاد يا به عنوان کاري با اولويت بالا تيک خورده است
1-2-5
مديريت گردش کار
1-2-5-1
کاربران غير فني مجاز ميتوانند فرآيندهاي گردش کار را مديريت کنند
1-2-5-2
مديريت و اقدامات موازي گردش کار
1-2-5-3
ذخيره کردن و تغيير نام گردش کارها
1-2-5-4
کنترل و تعامل با نمونههاي گردش کار: ايجاد، فعالسازي، تعليق، خاتمه
1-2-5-5
ويژگيهاي اطلاعيهها را ميتوان توسط مديران سيستم فعال يا غير فعال کرد
1-2-5-6
قابليت پيکربندي سطوح مختلف لاگگيري براي هر گردش کار
1-2-5-7
امکان ايجاد الگوهاي شاخهاي، مشروط و حلقه در گردش کارها
1-2-5-8
قابليت کنسل کردن يا اضافه کردن اقلام کاري از صف کارها توسط کاربر مجاز
1-2-5-9
قابليتي که به مديران اجازه ميدهد، به صورت دستي اقلام کاري را به کاربران مشخص نسبت دهند
1-2-5-10
قابليت رديابي و انتساب مجدد اقلام از صف کار کاربر به وسيله کاربران مجاز
1-2-5-11
قابليت ردگيري و گوشزد به کاربر درباره قلمي که کنسل شده يا از صف کار حذف شده است
1-2-5-12
قابليت تشخيص وجود اقلام کاري تکراري در هنگام ورود يک قلم کاري جديد به خصوص براي ايجاد دستي اقلام کاري
1-2-5-13
براي شروع يا راهاندازي يک فرآيند، نمونه، تايمر، تقويم، پيام و قوانيني داشته باشد: يک گردش کار در تاريخ 1 ژوئيه هر سال آغاز گردد.
1-2-5-14
امکان توقف يک گردش کار توسط کاربرو راهاندازي مجدد آن
1-2-5-15
قابليت الصاق اسناد به قلم کاري و قابل مشاهده بودن آن براي همه کارگراني که روي مراحل کاري در يک نمونه گردش کار مشابه کار ميکنند (يک کارگر يک فولدر)
1-2-5-16
قابليت نگهداري و توزيع ورژنهاي مختلف گردش کار ( طرح فرآيند قابل اجرا) از مخزن
1-2-5-17
امکان بررسي و مديريت خطاها در گردش کار
1-2-5-18
قابليت پيکربندي سطوح مختلف لاگگيري براي هر گردش کار
1-2-5-19
قابليت جستوجوي اقلام کاري روي ليستهاي کارگران ديگر به وسيله کاربران مجاز
1-2-5-20
قابليت الحاق تريگرها (مانند ارسال پست الکترونيک، آغاز يک فرآيند و …) به گردش کار جهت آغاز و اجراي برخي کارها
1-2-5-21
امکان تغيير نمونه فرآيندها توسط ادمين سيستم و کاربران مجاز وجود دارد: ايست، صرفنظر، شروع بعد از توقف، شروع مجدد و…
1-2-5-22
قابليت بوميسازي نماي ليست کاري براي کاربران مانند پنهان کردن بعضي ستونها و مرتب کردن اقلام کاري بر اساس نوع گردش کار
1-2-5-23
قابليت فيلتر کردن يا پرسوجو براي کمک به سوپروايزرها و کاربران براي مشاهده داده هاي ليست کاري
1-2-5-24
کاربران بتوانند ليست کار را بر مبناي اولويت و يا تاريخ خاتمه براي اقلام مربوط به خودشان مرتبسازي کنند
1-2-5-25
قابليتي که به کاربران اجازه ميدهد اولويتها و موعدهاي متفاوتي را براي اقلام کاري نسبت دهند
1-2-6
گزارشگيري گردش کار
1-2-6-1
قابل مشاهده بودن وضعيت محتواي يک شي از طريق فرآيند گردش کار
1-2-6-2
قابل مشاهده بودن وضعيت نمونههاي گردش کار فردي
1-2-6-3
قابل مشاهده بودن وضعيت تمام نمونههاي گردش کار
1-2-7
گردش کار موقت
1-2-7-1
قدم اول موقت اجرا کننده
1-2-7-2
قدم بعدي موقت اجرا کننده
1-2-7-3
تنظيم مجدد نمونه
1-2-7-4
راهاندازي مجدد نمونه
1-3-1
رويدادها ( ابزار گرافيکي براي تعريف رخدادها)
1-3-1-1
محرکهاي رويداد
1-3-1-2
محرکهاي جهاني
1-3-1-3
نمونههاي مرتبط با محرک
1-3-1-4
محرک نسبي
1-3-1-5
محرک فرمولبندي دادهها
1-3-2
رويدادهاي خودکار
1-3-2-1
قابليت اجراي برخي کارها هنگامي که رويدادي رخ ميدهد: فرستادن يک ايميل به يک يا گروهي از کاربران تعيين شده، آغاز دوباره يک حالت به تعليق درآمده
1-3-2-2
تغيير وضعيت
1-3-2-3
قوانين اجرايي موفق
1-3-2-4
انتساب کاربر
1-4
تعامل (قابليت دادن اخطار به کاربر)
1-4-1
انتخاب اخطار
1-4-1-1
پشتيباني از قراردادن اطلاعات در اختيار کاربر
1-4-1-2
پشتيباني از اطلاع رساني فعال
1-4-1-3
پشتيباني از اطلاع رساني منفعل
1-4-1-4
با خبرسازي افراد مسئول از طريق پست الکترونيکي
1-4-1-5
با خبرسازي کاربران در نقشهاي خاص از طريق ايميل
1-4-1-6
با خبرسازي کاربران خاص از طريق پست الکترونيکي
1-4-1-7
پشتيباني از کنترل استثنائات
1-4-1-8
پشتيباني براي اطلاعرساني همزمان استثنائات
1-4-1-9
پشتيباني براي اطلاعرساني غيرهمزمان استثنائات
1-4-2
تکرار اخطار
1-4-2-1
يکبار
1-4-2-2
تکرار محدود
1-4-2-3
تکرار بي نهايت
1-4-3
مکانيزمهاي اطلاعرساني
1-4-3-1
پيامهاي ايميل
1-4-3-2
پرسوجوهاي SQL
1-4-3-3
تماس وب سرويس
1-4-4
قابليت استفاده از رويدادهاي خارجي و داخلي
1-4-5
پشتيباني از رويدادهاي انسان مبنا
1-4-6
پشتيباني از رويدادهاي سيستم مبنا
1-5
تخصيص وظيفه (قابليت گرافيکي انتساب وظايف به نقشها و گروهها)
1-5-1
به کاربر
1-5-2
به تيم
1-5-3
به نقش
1-6
قوانين کسبوکار
1-6-1
اسکريپتهاي تعبيه شده
1-6-2
قوانين بيروني
1-6-3
موتورهاي قوانين شخص ثالث
1-7
کنترلهاي کسبوکار
1-7-1
تعريف کنترلها
1-7-2
قابليت شناسايي خطرات در فرآيندها
1-7-3
قابليت شناسايي صاحب هويت
1-7-4
ورود به سيستم نمره مميزي
1-7-5
قابليت شناسايي رابطه بين مراحل فرآيند
1-7-6
قابليت تست و غلط زدايي مدلسازي
1-7-7
مديريت شکستها
1-7-7-1
قابليت کنار آمدن با شکستهاي موتور فرآيند کسبوکار
1-7-7-2
توانايي مقابله با شکستهاي فعاليت
1-7-7-3
قابليت مقابله با خرابي سيستم
1-7-7-4
توانايي کنار آمدن با خطاهاي معنايي
1-7-7-5
توانايي کنار آمدن با خطاهاي رفتاري
1-7-7-6
توانايي کنار آمدن با خطاهاي ارتباطي
1-8
مدلسازي داده
1-8
داده از نوع متن
1-8
داده از نوع عددي
1-8
داده از نوع تاريخ / زمان
1-8
داده از نوع متن بزرگ
1-9
پشتيباني از فرآيند استخراج
1-9-1
قابليت رسيدگي به لاگهاي ناقص
1-9-2
توانايي رسيدگي به سر و صدا
1-9-3
توانايي کنترل نامهاي تکراري فعاليت
1-9-4
انواع سازه پشتيباني (گراف و يا بلوک)
1-9-5
توانايي رسيدگي به برچسب زماني.
1-9-6
توانايي رسيدگي به برابري پايه
1-9-7
توانايي رسيدگي به سازههاي غير آزاد در انتخاب
1-9-8
توانايي رسيدگي به حلقههاي اساسي پايه
1-9-9
توانايي رسيدگي به حلقههاي دلخواه
1-10
اتصال متغيرهاي فرآيند
1-10-1
ورودي کاربر
1-10-2
پايگاه دادههاي خارجي
1-10-3
خدمات وب
1-10-4
تماسهاي API
1-10-5
محاسبه شده از متغيرهاي ديگر
1-10-6
چک کردن مرجع
1-11
ارتباط فرآيندها
1-11-1
نقشه برداري داده
1-11-2
ارتباط همزمان، انتظار براي تکميل فرآيند ناقص
1-11-3
ارتباط ناهمگام، فرآيند ناقص به طور مستقل اجرا ميشود
1-11-4
بهراحتي لينک کردن فرم ها به فرآيندها و استفاده از فرمها درگردش کارها حين فرآيند
1-11-5
آغاز يک جريان کاري پس از تکميل مرحله کاري پيش نياز
1-11-6
قابليت آرشيو و استفادهي مجدد از زيرفرآيند ها
1-11-7
وجود قابليت کنترل روابط بين فيلدي بهطوري که اگر داده اي در يک فيلد وارد شد فيلد مرتبط ديگر نيز حتمأ ورود اطلاعات شود و خالي نماند
1-12
وظايف دستي (قابليت الصاق دستورالعمل جهت انجام و تکميل مراحل کاري پيچيده)
1-12-1
تغيير وضعيت
1-12-2
قوانين اجرايي موفق
1-12-3
انتساب کاربر
1-13
سررسيدها
1-13-1
تاريخهاي چندگانه در فرآيند هاي يکسان
1-13-2
سررسيدهاي استاتيک
1-13-3
سررسيدهاي پويا
1-14
سرعت مدلسازي
1-15
پشتيباني ازديدگاهها و نظرات مختلف در مدلسازي فرآيند کسبوکار.
1-16
يکپارچگي محيط شبيهسازي با محيط مدلسازي
3-2-2- قابليت شبيهسازي فرآيند:
شبيهسازي نوعي مدلسازي کامپيوتري از يک وضعيت فرضي است که ميتواند براي استقرار آن مدل در سيستم مورد تجزيهوتحليل قرار گيرد]45[. براي کمک به صاحبان فرآيند کسبوکار و تحليلگران کسبوکار در طراحي فرآيند،BPMS قابليت شبيهسازي فرآيند و توانايي مدلسازي را فراهم ميکند. شبيهسازي، شامل توزيع احتمالي زمان براي هر فعاليت در فرآيند شبيهسازي شده ميباشد. بديهي است که آمادهسازي مدل هنگامي صورت ميگيرد که الگوريتم شبيهسازي مورد استفاده و مدلهاي توزيع احتمال متناسب با هر يک از فعاليتها در فرآيند کسبوکار تعيين گردد.
پس از اين که دادهها جمعآوري شدند؛ شبيهساز فرآيند، گلوگاهها و نقاط ضعف در طراحي فرآيند را شناسايي ميکند و بر اساس نتايج حاصل از شبيهسازي، طراحي فرآيند اوليه ميتواند باعث بهبود در چرخهي مديريت فرآيند کسبوکار شود. در واقع، صاحبان فرآيند ميتوانند شبيهسازي دادهها را بهمنظور افزايش کارايي فرآيندهايي که به طور مداوم درحال پيشرفت هستند استفاده نمايند. شبيهسازي همچنين عاملي است که ميتواند شکاف چشمگير بين وضع مطلوب و فرآيند مستقر در سازمان را کاهش دهد]15،42[.
پس از اينکه يک فرآيند طراحي شد، ميتوان با استفاده از قابليت شبيهسازي، رفتارهاي مختلف فرآيند طراحي شده را بررسي نمود که به دليل سرعت بالاي شبيهسازي فرآيند ميباشد. شبيهسازي فرآيندها، هنگامي که تغييراتي در ويژگيهاي يک فرآيند مانند منابع مورد نياز، هزينه، مدت زمان و ويژگيهاي صفبندي ايجاد ميشود، ازطريق سناريوهاي What-If اجرا ميگردد. با تجزيهوتحليل What-If، ميتوان عملکرد فرآيندهاي شبيهسازي شده را قبل از پيادهسازي تحليل کرد. آزمايشها با استفاده از المانهاي مختلف مانند مسيرهاي گوناگون، سطح منابع، قوانين و … به دنبال پاسخي بهينه ميگردد.
نتايج شبيهسازي بهصورت گرافيکي همراه با اطلاعات مربوط به تکميل مراحل کار، طول صف، اسناد دريافتي، مسيريابي سند در ميان فرآيند، شروع، توقف و … ارائه ميشود. قابليت ديگر شبيهسازي، توانايي گزارشدهي ميباشد. در واقع تحليلگران با گزارشات گرافيکي که از نتايج شبيهسازي بهدست ميآورند ميتوانند اقدامات اصلاحي را در جهت بهبود فرآيند انجام دهند. گزارشات شبيهسازي جزئيات بيشتري از فرآيند، از جمله دادههاي شبيهسازي، تجزيهوتحليل آنها و نمودارها را ارائه ميدهند]45[.
تحليلگر ميتواند با شبيهسازي فرآيندها زمان انجام فرآيندها را مشخص نمايد. بايد توجه داشت که شبيهسازي مدل انتزاعي، نياز به اجراي واقعي کار و جايگزين کردن جزئيات توسط توزيعهاي تصادفي دارد. بعضي از شرکتهاي عرضه کننده، يک ابزار شبيهسازي مستقل (مانند Arena, Extend ) ارائه ميدهند. در حاليکه برخي اين ابزار را در يک سيستم مديريت گردش کار (FileNet، COSA) يا در يک ابزار مدلسازي فرآيند کسبوکار (PROTOS، ARIS) قرار ميدهند]38،39[.
3-2-2-1- مزاياي شبيه سازي ]42[:
* تعيين تنگناها، گلوگاهها و نقاط ضعف فرآيندها
* تعيين وابستگي فرآيندها و منابع سازمان
* مقايسه فرآيندها و سناريوهاي مختلف بر اساس کارايي و سرعت
* بررسي مشکلات فرآيند کنوني از طريق شبيهسازي
* دست يابي به نتايج بهتر
* هزينهي کمتر
يک شبيهساز فرآيند تعداد زيادي از نمونههاي فرضي يک فرآيند را توليد ميکند، نمونه ها را گام به گام اجرا ميکند و سوابق هر مرحلهي اجرا را ثبت مينمايد. خروجي يک شبيهساز به طور معمول شامل اطلاعات ثبت شده در شبيهسازي و همچنين آمار مربوط به چرخهي زمان، متوسط ??زمان انتظار و بهرهبرداري از منابع سازمان ميباشد. شبيهسازها، از الگوريتمهاي خاص و هوشمندي براي تکميل فرآيند شبيهسازي با سرعت بالا استفاده ميکنند. شبيهسازي فرآيند کسبوکار، ميتواند حجم بالايي از فرآيندها و فعاليتها را در چند ثانيه بهطور مؤثري شبيهسازي نمايد. براي هر يک از آيتمهاي کاري ايجاد شده در طي شبيهسازي، ابزار شبيهساز موارد زير را در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید