مديريت فرآيند کسبوکار 41BPMI، در سال 2004 ارائه شد. اين استاندارد در سال 2006 عضو رسمي کنسرسيوم گروه مديريت شئگرا(OMG)42 شد و به عنوان يکي از استانداردهاي بينالمللي مورد تأييد اين سازمان قرار گرفت. BPMN ، اصليترين ابزار و استاندارد در فنآوريBPM ميباشد. پس از انتشار نسخه اوليه و غيررسميBPMN 2.0 ، در ابتداي سال 2011، اين استاندارد تاکنون دو بار مورد بازنگري قرار گرفته است.
هدف اوليه‌يBPMI ، از کار روي علائم مورد استفاده در BPMN، توسعه‌ي روشي براي مدلسازي بود که منجر به ايجاد مدل‌هايي شود که به سهولت و سادگي براي همه‌ي کاربران کسبوکار، قابل فهم باشد. اين کاربران مي‌توانند طيف متنوعي از افراد با تخصص‌هاي مختلف را در بر گيرند، از تحليلگران کسبوکار که طرح اوليهي فرآيندها را مي‌ريزند، تا توسعه‌دهندگان فني که مسئول پياده‌سازي تکنولوژي مناسب براي اجراي فرآيندها هستند، و نهايتاً، افرادي از کسبوکار، که مسئول مديريت و نظارت بر آن فرآيندها هستند. ابزار مورد استفاده در BPMN، بر مبناي تکنيک‌هاي رسم فلوچارت بوده و ويژه‌ي فرآيندهاي کسبوکار طراحي شده است. از آن‌جا که کار با فلوچارت‌ها آسان و سريع است، BPD مي‌تواند بر سرعت و سهولت درک فرآيندها و برقراري ارتباط بين کاربران مختلف، مؤثر واقع شود. عملاً BPD شبکه‌اي از اشياء گرافيکي ‌است که فعاليت‌ها (يا کارها) و کنترل‌هاي جريان (چگونگي ترتيب اجراي فعاليت‌ها) را نمايش ميدهد.
3-2-5-1-2- استانداردXPDL43 :
اين استاندارد به عنوان مبادلهي تعاريف فرآيندها، بين موتورهاي گردش کار مختلف، تعريف شده است.XPDL توسط کنسرسيوم مديريت گردش کارWFMC)44) تعريف شده است. WFMC، يک سازمان علمي تحقيقاتي متشکل از توليدکنندگان، کاربران، تحليلگران و گروههاي دانشگاهي تحقيقاتي گردش کار ميباشد، که در سال 1993 پايهگذاري شده است. مأموريت اين سازمان، ترويج و توسعهي استفاده از گردش کار است. بدين منظور اين سازمان سعي ميکند از طريق ايجاد استانداردهايي براي يکسانسازي واژگان و اصطلاحات نرم افزاري، تعامل و همکاري گردش کارهاي متفاوت با يکديگر را تسهيل و تسريع نمايد. اولين نسخه اين استاندارد تحت عنوان XPDL1.0 در سال 2002 و آخرين نسخه آن نيز با عنوان XPDL 2.1 در سال 2008 ارائه شد.XPDL 2.1 از استانداردBPMN هم پشتيباني ميکند. تقريباً، همه ابزارهاي مدلسازي فرآيند استانداردXPDL را، به رسميت شناختهاند و ميتوانند مدلهاي فرآيندي را تحت اين استاندارد، با ديگر ابزارها مبادله کنند. اساساً، XPDLزباني است که بر مبناي استانداردXML براي توصيف طراحي مدلهاي فرآيندي ايجاد شده است.
3-2-5-1-3- استاندارد 45 BPML:
استاندارد مدلسازي و توصيف فرآيندها ميباشد و يک فرازبان براي طراحي فرآيندهاي حرفهاي است؛ همانطوريکه XML يک فرازبان براي طراحي حرفهاي دادهها است. BPML يک مدل اجرايي مجزا را براي فرآيندهاي مشارکتي و انتقالي توليد ميکند که بر مبناي مفهوم يک دستگاه حالت محدود انتقالي بنا نهاده شده است.
3-2-5-1-4- استاندارد BPEL :
BPEL به معناي زبان اجراي فرآيند کسبوکار ميباشد. اين استاندارد زباني براي توصيف فرآيندها و توسعهاي از BPML براي کار با سرويسهاي وب است] 5[. توصيفات نوشته شده باBPEL ترتيب اجراي يک فرآيند را مشخص ميکند که توسط موتورهاي گردش کار قابل اجرا هستند. اين استاندارد در اصل توسط شرکت هاي Microsoft و IBM براي توصيف نحوهي تعامل برنامههاي مختلف در يک سلسله فرآيندي طراحي شده است؛ اما، در حال حاضر تقريباً همه شرکت هاي ارائه دهنده BPMS از آن پشتيباني ميکنند. نسخه جديدتري از اين زبان براي کار با سرويسهاي وب طراحي شده است که تحت عنوانBPEL4WS46 شناخته ميشود.
بنابراين سنجش فنآوري محصولات در سيستم مديريت فرآيند کسبوکار به بسترهاي نرمافزاري تکنولوژي، پشتيباني از تنظيم و هماهنگي، پشتيباني از طرحريزي دقيق، زيرساخت- سيستم عامل، رايانش ابري، منبع باز يا منبع بسته بودن کد نرم افزار، انعطاف پذيري برنامهنويسي، زبان مدلسازي پشتيباني از استانداردهاي جهاني، قابليت همکاري بين زبانهاي مختلف مدلسازي فرآيند کسبوکار، قابليت همکاري بين روشهاي مدلسازي فرآيند ساده و زبان مدلسازي فرآيند کسبوکار، پشتيباني از ارتباط بين زبان مدلسازي فرآيند کسبوکار و زبانهاي اجرايي فرآيند کسبوکار، پايگاه دادهها، معماري نرمافزار، طراح OS، مرورگر وب، پرتال، خدمات وب، پيام، LDAP، مستندات استانداردهاي مورد استفاده، مجوز محصولات، قابليت حمل و نصب نرمافزار بستگي دارد (جدول 3-5).
جدول 3-5- شاخصهاي فنآوري محصولات در مديريت فرآيند کسبوکار
5
فنآوري محصولات
5-1
بسترهاي نرمافزاري تکنولوژي
5-2
پشتيباني از تنظيم و هماهنگي
5-3
پشتيباني از طرحريزي دقيق
5-4
زيرساخت – سيستم عامل
5-5
رايانش ابري
5-6
منبع باز يا منبع بسته بودن کد نرمافزار
5-7
انعطافپذيري برنامهنويسي
5-7-1
امکان تعريف گزارشهاي مرسوم بدون برنامهنويسي
5-7-2
نياز حداقل به مهارتهاي برنامهنويسي در طراحي فرآيند
5-8
زبان مدلسازي پشتيباني از استاندارد هاي جهاني (به عنوان مثال BPMN ,XPDL, WPDL)
5-8-1
BPMN
5-8-2
BPEL
5-8-3
BPML
5-8-4
Wf-XML
5-8-5
WPDL
5-8-6
XPDL
5-8-7
ديگر
5-9
قابليت همکاري بين زبانهاي مختلف مدلسازي فرآيندهاي کسبوکار
5-10
قابليت همکاري بين روشهاي مدلسازي فرآيند ساده و زبان مدلسازي فرآيند کسبوکار
5-11
پشتيباني از ارتباط بين زبان مدلسازي فرآيند کسبوکار و زبان هاي اجرايي فرآيند کسبوکار.
5-12
پايگاه دادهها
5-12-1
API- ODBC
5-12-2
API-JDBC
5-12-3
IBM DB2
5-12-4
IBM Cloudscape
5-12-5
IBM Informix
5-12-6
Firebird
5-12-7
Microsoft Access
5-12-8
Microsoft FoxPro
5-12-9
Microsoft SQL Server
5-12-10
Microsoft Azure SQL
5-12-11
MySQL
5-12-12
Oracle
5-12-13
PostgreSQL
5-12-14
Sybase- A SA
5-12-15
Sybase- A SE
5-12-16
Apache Derby
5-12-17
Other
5-13
معماري نرمافزار
5-13-1
C++
5-13-2
ColdFusion
5-13-3
J2EE
5-13-4
J2SE
5-13-5
Microsoft .NET
5-13-6
Microsoft ASP
5-13-7
Perl
5-13-8
PHP
5-13-9
Python
5-13-10
Other
5-14
طراح OS
5-14-1
Apple Macintosh 9.x
5-14-2
Apple Macintosh OS X
5-14-3
GNU/Linux (such as Debian, SUSE, or Red Hat)
5-14-4
Java Virtual Machine (JVM)
5-14-5
Unix
5-14-6
Windows
5-14-7
ديگر
5-15
مرورگر وب
5-15-1
Konquerer
5-15-2
Microsoft Internet Explorer
5-15-3
Mozilla/Firefox
5-15-4
Netscape
5-15-5
Opera
5-15-6
Safari
5-15-7
ديگر
5-16
پرتال
5-16-1
BEA
5-16-2
CA CleverPath
5-16-3
Hummingbird
5-16-4
IBM
5-16-5
Microsoft SharePoint
5-16-6
mySAP
5-16-7
Oracle
5-16-8
PeopleSoft
5-16-9
Plumtree
5-16-10
Sun
5-16-11
Vignette
5-16-12
ديگر
5-17
خدمات وب
5-17-1
پشتيباني از استانداردهاي کليدي وب سرويس (SOAP، UDDI، WSDL، و غيره).
5-17-2
تجميع اطلاعات از خدمات چندگانهي وب
5-17-3
عرضه کردن خدمات وب خارجي به استاندارد HTML، PDF، صفحه گسترده، و يا XML
5-17-4
تصويربرداري از تجسم دادهها از طريق خدمات وب سايت خارجي
5-17-5
محصولات XML نوشته شده توسط شخص ثالث ميتواند با BPM بومي ادغام شود
5-17-6
ابزارهاي مديريت طبقهبندي شخص ثالث ميتواند با BPM بومي ادغام شود
5-17-7
قابليت پرتال وب اضافه بر سازمان براي کاربر نهايي، کاربران کسبوکار، تحليلگران، مديران و ادمينها به همراه رابطهاي کاربري متفاوت براي کارهايشان
5-18
پيام
5-18-1
SMTP
5-18-2
MIME
5-18-3
IMAP
5-18-4
ديگر
5-19
LDAP
5-19-1
تأييد هويت کاربران و يا نويسنده از يک دايرکتوري LDAP شخص ثالث
5-19-2
دايرکتوري ناول
5-19-3
دايرکتوري اکتيو ويندوز
5-19-4
ساير دايرکتوريها LDAP
5-20
مستندات استانداردهاي مورد استفاده
5-21
مجوز محصولات
5-22
قابليت حمل
5-23
نصب
3-2-6- سازگاري نرمافزار:
سازگاري به اين معني است که نرمافزار مورد نظر در سازمان مستقر شده، به درستي اجرا شود و بعد از مدتي کارايي خود را از دست ندهد. يکپارچگي لايه رابط بين اجزايBPMS و برنامههاي کاربردي کسبوکار را فراهم ميکند. با توجه به تحکيم موقعيت BPMS در سازمانها، ادغام و يکپارچگي بهعنوان يک جزء حياتي در سيستمهاي مديريت فرآيند کسبوکار مورد توجه قرار گرفته است. يکپارچگي سيستمهاي مختلف در سازمان باعث بهبود روابط بين فرآيندها شده و به دليل سازماندهي کردن روابط بين کاري و بين فرآيندي، کاهش دوباره کاريها را به دنبال دارد.چابک شدن سازمان، پويايي روابط درون سازمان و بيرون سازمان، حذف دوباره کاريها از جمله نتايج سازگاري نرمافزار با ديگر سيستمهاي جاري در سازمان ميباشد.
3-2-6-1- مزاياي قابليت يکپارچگي سيستمها:
* قابليت ترکيب BPMS هاي مختلف
* قابليت پيادهسازي خودکار BPM، که منجر به ايجاد منافع بيشتر و هزينهي محدودتر در سيستمهاي برنامه کسبوکار ميشود.
* امکان کاهش افزونگي و ناسازگاري و تناقض دادهها که در نتيجه، باعث کاهش هزينهها و بهبود کيفيت ميشود.
* امکان ايجاد تغييرات سريعتر نسبت به رويکرد سيستمهاي سنتي، که باعث چابکي بيشتر و هزينههاي کمتر ميشود.
* سازگاري در روند کسبوکار به دليل موتور يکپارچهسازي فرآيندها.
ملاحظاتي که در يکپارچهسازي سيستمها مورد توجه قرار ميگيرد]42[:
* برخي از پروژهها بيش از حد بر پيادهسازي يک برنامهي واحد تمرکز ميکنند، که باعث صرف زمان و هزينههاي زيادي ميشود. به همين دليل توجه کافي در مورد چگونگي قابليت يکپارچهسازي در معماري کلي سيستم باعث اجراي بهينهي دادهها در اجراي فرآيندها ميشود.
* يکپارچهسازي ميتواند يکي از سختترين مسائل در پروژهها باشد، چرا که بايد مورد رسيدگي، بازنگري، برنامهريزي و تست قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود که برنامههاي کاربردي قابل اجرا هستند.
* هنگام يکپارچهسازي برنامهها اين مسئله قابل اهميت است که داده هاي مدل، تعاريف و فرآيندها ميتواند در سيستمهاي مختلف متفاوت باشند. بنابراين بايستي اطمينان حاصل شود که يک ارتباط بدون ابهام بين برنامههاي مختلف وجود دارد.
* هنگام يکپارچهسازي، بهخصوص با برنامههاي خارجي، امنيت بايد مورد بررسي قرار گيرد و اطمينان حاصل شود که اطلاعات به صورت محرمانه حفظ ميشوند. در واقع امنيت شامل ارتباطات و دريافت اطلاعات از ساير برنامهها و سازمانها ميشود.
از آنجاييکه در هر سازمان سيستمها و نرمافزارهاي مختلفي ايجاد و بهکارگرفته ميشوند، BPMS ايجاد شده درون هر سازمان بايد بتواند خود را با نرمافزارهاي گوناگون مطابقت دهد و قابليت يکپارچگي با آنها را داشته باشد. از جملهي آن سيستمها در جدول 3-6 شاخصهاي زير را داريم:
جدول 3-6- شاخصهاي سازگاري نرمافزار در مديريت فرآيند کسبوکار
6
سازگاري نرم افزار
6-1
ادغام با فنآوري ميانافزار
6-2
يکپارچگي و سازگاري با SOA
6-3
ادغام با بستههاي گسترده
6-4
ادغام با بستههاي آماري
6-5
ادغام با DBMS
6-6
يکپارچگي با برنامه هاي کاربردي قديمي، ERP
6-7
يکپارچگي با برنامه هاي کاربردي قديمي، CRM
6-8
ادغام با EDMS و CM
6-9
قابليت اجرا در محيط مايکروسافت Enterprise server 2008
6-10
قابليت اجرا در محيط مايکروسافت SQL server 2008
6-11
قابليت اجرا در محيط vmware با مايکروسافت ويندوز سرور 2008
6-12
قابليت پشتيباني

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید