تغيير توازن حجم کار بين کاربران
11-2
مديريت نمونهاي
11-2-1
کاربران ميتوانند نمونه را متوقف و دوباره راهاندازي کنند
11-2-2
کاربران ميتوانند نمونه را راه اندازي مجدد نمايند
11-2-3
کاربران ميتوانند موارد را حذف کنند
11-2-4
کاربران ميتوانند نمونه را کاملا قطع و بينتيجه کنند
11-2-5
کاربران ميتواند دادههاي نمونه را دستي لغو کنند
11-3
شروع گردش کار
11-3-1
گردش کارميتواند با برنامه آغاز شود
11-3-2
گردش کار ميتواند از شروع به صورت دستي خارج شود
11-3-3
گردش کار مي تواند فقط توسط کاربران انتخاب شده آغاز شود
11-4
مانيتورينگ گردش کار
11-4-1
کاربران مي توانند از وضعيت همه موارد گردش کار در يک نما آگاهي يابند
11-4-2
کاربران مي توانند وضعيت نمونههاي گردش کار فردي را نظارت کنند
11-4-3
کنسول نظارت گرافيکي
11-5
آمارهاي گردش کار
11-5-1
گزارش حجم کار کاربر
11-5-2
آمار چرخه زمان نمونه
11-5-3
آمار نمونههاي از کار افتاده
11-5-4
آمار مسيرهاي گردش کار
11-6
مسيرهاي حسابرسي/ مميزي
11-6-1
مسيرهاي حسابرسي/ مميزي براي رويدادهاي گردش کار
11-6-2
مسيرهاي حسابرسي/ مميزي براي وروديهاي کاربر در فرم ها
11-6-3
مسيرهاي حسابرسي/ مميزي براي وظايف کاربر
11-7
منابع سازمان
11-7-1
مالکيت منابع متمرکز و مديريت
11-7-2
مالکيت منابع توزيع شده و مديريت
11-7-3
سلسله مراتب سازمان
3-2-12- مستندات و گزارشگيري:
تصميمگيري هنگامي ضرورت مييابد كه مديريت سازمان با يك مسئله يا فرصت روبرو است. هر سازمان بايد شكستها و موفقيتهاي گذشته خود را مرور كند و به طور سيستماتيك از آن تجربيات استفاده نمايد، به گونه اي كه همهي كاركنان آن را درك كرده و به آن دسترسي داشته با شند. درواقع، مستندسازي، عمل ثبت، مكتوب نمودن، گردآوري، تنظيم و تدوين، دسته بندي و نگاهداري اطلاعات مفاهيمي كه خود از فعاليتي هدفمند، دقيق و منظم حكايت دارد. عدم وجود مستندات دقيق و سازمانيافته، ميتواند موجب افزايش نرخ از دست دادن اطلاعات شود. مستندسازي كامل و صحيح باعث مي گردد، کليه عوامل داخلي و خارجي مؤثر موردتحليل و بررسي قرارگيرد و مدير پروژه در حين مراحل انجام فرآيندها از اجراي صحيح آنها اطمينان حاصل کند. همچنين تهيه مستندات جهت ارتباط بين افراد درگير در انجام فعاليتها از يك طرف، ارتباط بين كاربران از طرف ديگر و نهايتاً ارتباط بين دوگروه مزبور بسيار مفيد است. در هر سيستم مديريت فرآيند کسبوکار، مستندسازي و گزارشگيري نقش بزرگي ايفا ميکند و بايستي از ابتداي شروع فرآيندها در سازمان به اجرا درآيد. سيستم مستندسازي فرآيندها، اين امکان را براي کاربر ايجاد ميکند که بتواند نحوهي اجراي فرآيندها را در دورههاي قبل بررسي کرده و پس از انجام مقايسه با گزارشهاي به دست آمده از گذشته، فرآيندها و نتايج حاصل از آنها را تحليل کند]45.[
3-2-12-1- مزاياي سيستم مستندات و گزارشگيري]42[:
* هزينههاي پايينتر و کيفيت بهتر در مديريت اسناد به دليل در دسترس بودن اطلاعات.
* افزايش سرعت کار اسناد الکترونيکي و کاهش قابل توجه زمان انجام فرآيندها، چرا که پردازش اسناد را ميتوان در هر نقطه از جهان بدون تأخير انجام داد.
* سهولت در بازيابي و رديابي اسناد قديمي.
در جدول 3-12- شاخصهاي بايگاني و گزارشات در مديريت فرآيند کسبوکار نشان داده شده است:
جدول 3-12- شاخصهاي بايگاني و گزارشات در مديريت فرآيند کسبوکار
12
بايگاني و گزارشات
12-1
تواناييهاي گزارشدهي گسترده روي نمودارها براي يافتن علتهاي ريشهاي
12-2
نشانه ي تحويل گزارش به عنوان نمودار تعبيه شده در ايميل
12-3
مديريت و بهکارگيري ماژولهاي گزارشگيري و پايش
12-4
ارائهي امکانات مديريت مستندات و مديريت محتوي
12-5
قابليت بايگاني و گزارشگيري براي اقلام کاري تکميل شده
12-6
قابليت ايجاد گزارش براي سطوح مختلف مانند مديران، کاربران يا ادمينها
12-7
امکان ايجاد نمودارها و گزارشهاي عادي دادههاي فرآيند بدون نياز به کدنويسي
12-8
قابليت آرشيو نمودن دادههاي منتج از اجراي فرآيندها در زمانهاي گذشته، مجزا از دادههاي جاري
12-9
قابليت ذخيرهسازي رخدادهاي گردش کار مانند شروع، پايان، نقطه توقف، آغاز مجدد، ايست، صرف نظر، انتقال، خطا به همراه مهر زماني براي رخداد در لاگ فايلها
12-10
آرشيو ضمائم موجود در گردش کار به همراه اقلام کاري مرتبط
12-11
قابليت استفاده از ابزارهاي گزارشگيري استاندارد مانند کريستال ريپورت و سرويس گزارشساز SQL server براي گزارشسازي روي دادههاي ايجاد شده هنگام اجراي فرآيند
12-12
امکان ارتباط ( دريافت و ارسال اسناد و مديا) از سامانهي مديريت مستندات
12-13
انواع چارتها و گزارشهاي اضافه بر سازمان مانند گزارشهاي مديريتي شامل گزارشها و نمودارهاي آماري عملکرد کاربران، درصد تکميل گردش کار، وضعيت قلم کاري، زمان لازم براي تکميل هر مرحله کاري در يک گردش کار و …
3-2-13- قواعد کسب وکار:
قوانين کسبوکار، سياستها و روشهايي هستند، که نقاط تصميمگيري در يک فرآيند کسبوکار را خودکار ميسازند. منشاء قوانين کسبوکار از منطق برنامههاي کاربردي مانندERP ميباشد، به همين دليل دسترسي و تغيير در قوانين دشوار است، چرا که مديران کسبوکار مسئول ايجاد قوانين هستند و بدون صرف وقت و حمايت از جانب بخش فنآوري اطلاعات امکانپذير نميباشد. بخش مهم مديريت فرآيند کسبوکار قوانيني هستند که از کدنويسي برنامه، خارج ميشوند و بهطور جداگانه در موتورهاي قواعد مديريت با استفاده از رابطهايي که به مديران کسبوکار دسترسي دارند، ابلاغ ميگردند و امکان هرگونه تصميمگيري و پردازش را براي فرآيندها و فرمها،امکانپذير خواهند کرد. فنآوري BPM ، باعث استفادهي گسترده از قوانين کسبوکار ميشود. چابکي قوانين، کاربران را قادر ميسازد به رويدادها و تغييرات در محيط کسبوکار بدون طراحي و مدلسازي مجدد وبدون تکرار در استقرار پايهاي سيستم در سازمان واکنش نشان دهند. موتورهاي قوانين کسبوکار داراي رابط بصري و روشهايي براي طراحي قوانين، از جمله جداول ساده، نمودار جريانهاي گرافيکي و درختهاي پيچيدهي تصميمگيري ميباشد. قوانين ميتوانند در هر تعداد از فرآيندهاي کسبوکار استفاده شوند]45[.
3-2-13-1- موتور قوانين کسبوکار51:
موتور قوانين کسبوکار، ابزاري براي ايجاد و پياده سازي قوانين ميباشد که باعث ايجاد چابکي در سازمان شده و انعطافپذيري در کسبوکار را به وجود ميآورد. امروزه BRE ها توانايي يک تحليلگر کسبوکار را در جهت تغييرات سريع فرآيندها افزايش ميدهند. قوانين کسبوکار به بخش فنآوري اطلاعات در سازمان جهت بررسي، توسعهي مشخصات فني، ويرايش، برنامهريزي، توسعه، تست و پس از آن پيادهسازي ارجاع داده ميشود که مبتني بر آناليز تحليلگران کسبوکار ميباشد.
3-2-13-2- مزاياي موتور قواعد کسبوکار ]42[:
* قابليت خودکارسازي کارها که منجر به بهبود کيفيت و کاهش هزينهها و کاهش زمان انجام کار ميشود.
* موتورهاي جستوجو اين اطمينان را حاصل ميکنند که محاسبات پيچيده، به طور مداوم و سريع انجام ميشوند.
* زمان توسعه را براي برنامههاي جديد و يا نگهداري برنامههاي موجود، کاهش ميدهد؛ چرا که قابليت تنظيم دارد و نيازي به کدگذاري و برنامهنويسي فرآيندهاي جداگانه نيست.
* امکان تست و مديريت قوانين کسبوکار قبل از ايجاد هرگونه تغيير وجود دارد، که در نتيجه باعث کيفيت بهتر و کاهش هزينهها ميشود.
* قابليت تعريف، مديريت و کنترل قوانين کسبوکار براي کاهش وابستگي به واحد فنآوري اطلاعات را دارا است.
در جدول 3-13 شاخصهاي قواعد کسبوکار نشان داده شده است:
جدول 3-13 شاخصهاي قواعد کسب وکار
13
قواعد کسبوکار
13-1
پشتيباني از تغيير قوانين کسبوکار
13-2
قوانين کسبوکار ضمني
13-3
قوانين کسبوکار صريح
13-4
سهولت استفاده از تعريف قوانين صريح کسبوکار
13-5
توافق نامه مجوز کاربر
13-6
رابط کاري براي ايجاد قواعد کسبوکار
13-7
قابليت تست قواعد کسبوکار براي تضمين اينکه قبل از توسعه، آنها کامل هستند و فاقد هرگونه ابهام ميباشند
13-8
قابليت جداسازي قواعد تصميمسازي از مشخصهي گردش کار فرآيند و منطق برنامه براي ايجاد بهروزرساني پوياي قواعد
13-9
پشتيباني از قواعد پوياي فرآيند
13-10
قابليت تأثيرگذاري بر نمونههاي در حال اجرا از فرآيندهاي متاثر وقتي که قواعد کسبوکار در هنگام اجرا، اصلاح و بارگذاري شدهاند
13-11
ارتباطات و تبادل اطلاعات ميان موتور قواعد و موتور فرآيند در زمان طراحي و در زمان اجرا
3-2-14- تأمينکننده:
در ارائهي هر محصول جديد به بازار توليدکنندهي آن محصول، وظيفهي سنگيني بر عهده دارد چراکه بايستي پاسخگوي نياز مشتري باشد و از آنجائيکه امروزه رضايت مشتري، جزء لاينفک توليد محصولات و ارائهي خدمات ميباشد، توليدکنندگان و تأمينکنندگان به اين مهم توجه بسيار زيادي نشان ميدهند تا بتوانند از اين فرصت به عنوان مزيت رقابتي استفاده نموده و در حوزهي فعاليت خود، همپاي رقبايشان به فعاليت بپردازند.
بنابراين با ايجاد امکانات و قابليتهاي بيشتر براي کاربران، راحتتر ميتوانند خود را در حوزهي رقابتي مطرح نمايند. از اين رو، معيارهاي مربوط به تأمينکنندگان نرمافزارهاي مديريت فرآيند کسبوکار، از جمله شاخصهايي هستند که مورد توجه خريداران قرار ميگيرند. کيفيت محصول، مديريت انتشار نرمافزار، ظرفيت توسعه و قدرت نوآوري از جمله شاخصهاي مربوط به تأمين کننده ميباشند. شاخصهاي تأمين کننده در جدول 3-14 آورده شده است:
جدول 3-13 شاخصهاي تأمينکننده نرم افزار
14
تأمينکننده
14-1
کيفيت محصول
14-2
قدرت نوآوري
14-3
توسعهي نرمافزار
14-4
ظرفيت توسعه
14-5
مديريت انتشار نرمافزار
14-6
چرخهي انتشار نرمافزار
14-7
منابع تأمينکننده
14-8
تعامل با مشتري
14-9
پشتيباني از مشتري
14-10
عمق نمونه کارها
14-11
سطح خدمات تأمين کننده
14-12
ثبات
14-13
راهحل خاص بخش
14-14
همکاران
3-2-15- خدمات و پشتيباني
اين احتمال وجود دارد که کاربران و مديران، در هريک از مراحل استقرار يا کاربري نرم‌افزارها دچار مشکلاتي شده يا ابهامي در اين زمينه براي آنها ايجاد شود. خدمات و پشتيباني گروههاي توليد کنندهي نرم افزاري، يکي از مراحل فرعي چرخه‌ي حيات مديريت فرآيند کسبوکار و پل ارتباطي پايدار بين توليدکنندگان با مشتريان است. آنها با رفع مشکلات و ابهامات، شرايط لازم را براي استفاده‌ي کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاري فراهم ميکنند. کارشناسان آموزش‌ديده‌ي پشتيباني گروههاي نرم افزاري بايستي براساس نوع قرارداد، به پرسش‌ها و مشکلات مديران و کاربران درباره سيستم‌ها، پاسخ داده تا در کم‌ترين زمان ممکن مسائل حل شوند.
تعدد و تنوع دامنه فعاليت مشتريان باعث ميشود، تجربه‌هاي حرفه‌اي از کسب‌‌وکارهاي گوناگون، در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد. تلفيق اين دانش و استفاده از فنآوري‌هاي روز، کمک مي‌کند تا پشتيباني کامل و مؤثري از راهکارها و سيستم‌ها ارائه شود. از جمله خدمات يک شرکت توليد کنندهي نرمافزار مشاورههاي تلفني و اينترنتي و همينطور ايجاد محيطهاي آموزشي يا توليد کتابچههاي راهنما در جهت آموزش کاربران ميباشد. چند زبانه بودن و چند کاربره بودن يک نرمافزار نيز، از قابليتهاي ويژهي نرمافزارها به شمار ميرود (جدول 3-15).
جدول 3-15- شاخصهاي خدمات و پشتيباني نرمافزار
15
خدمات و پشتيباني
15-1
قابليتهاي بين المللي
15-2
راهنماي برخط
15-3
راهنماي تلفني
15-4
مشاوره
15-5
آموزش کاربر نهايي
15-6
دورههاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید