فرم
9-5-1
نمايش جداول داده که در آرايههاي داده مشخص شدهاند
9-5-2
ستونهاي جدول را ميتوان ترازبندي نمود (چپ، راست، يا مرکز)
9-6
اعتبار داده ها
9-6-1
چک کردن موجود بودن داده
9-6-2
چک کردن اعتبار داده
9-6-3
اطلاعرساني کاربران از خطاهاي دادههاي خاص
9-7
جداول
9-8
کليدهاي مؤثر
9-8-1
براي شروع اقدامات از پيش تعريف شده کاربران ميتوانند بر روي دکمه اکشن کليک کنند
9-8-2
فعال کردن دکمه اکشن
9-9
مقادير پيشفرض
9-10
فرمهاي پويا
9-10-1
گزينههاي قابل انتخاب به زمينههاي ديگر در همان فرم وابستهاند
9-10-2
قابليت ديد فايل به زمينههاي ديگر در همان فرم وابستهاند
9-10-3
حفاظت از فايل وابسته به زمينههاي ديگر در همان فرم است
9-10-4
مديريت امنيت فرمها
9-11
اتصالات دادهها
9-11-1
تداوم اتوماتيک
9-11-2
تماسهاي API
9-11-3
مقادير محاسبه
9-11-4
پايگاه دادههاي خارجي
9-12
فرمهاي خارجي
3-2-10- پرتال گردش کار:
گردش کار، الگوي هماهنگ و قابل تکرار از فعاليتهاي کسبوکار است که منابع موجود را، توسط نظام سيستماتيک سازمان در جهت ايجاد فرآيندهايي که موجب تبديل ورودي به خروجي، ارائهي خدمات و پردازش اطلاعات ميشود؛ ميگردد]45[. موتور فرآيند سيستم گردش کار، اتوماسيونسازي عمليات کسبوکار، وظايف کارکنان و معاملات بينفردي و بينبخشي در يک سازمان را توصيف ميکند که باعث سادهسازي فرآيندهاي کسبوکار ميشود. يک موتور فرآيند، جزئي نرمافزاري است که بهمنظور اجراي فرآيندها از طريق موتور فرآيند در سازمان، ابتدا مدلسازي ميشود و سپس، مورد پردازش قرار ميگيرد.
3-2-10-1- مزاياي سيستم گردش کار ]42[:
* قابليت خودکارسازي فعاليتهاي استاندارد، که منجر به کاهش هزينه و زمان و افزايش کيفيت و قابليت اطمينان کار خواهد شد.
* قابليت مسيريابي فعاليتها، که براساس وابستگيها، مهارتها و در دسترس بودن انجام ميشود، و موجب کاهش زمان کار، کيفيت بهتر و بهرهبرداري بهتر از منابع ميشود.
* شناسايي فوري خطاها و اطلاعرساني به کارکنان مرتبط.
* امکان پيگيري و رديابي کارهاي خاص و ارائهي اطلاعات در مورد وضعيت تراکنش به مشتريان، در زمان واقعي که منجر به کاهش حجم تماس مشتريان به سازمان ميشود.
* کارکنان با تمرکز بيشتر وظايف خود را انجام ميدهند که رضايت کارکنان و کيفيت بالاتر را در پي خواهد داشت.
* يک موتور فرآيند ميتواند فرصتهاي بهبود دهنده را براي ارائه به مشتريان ايجاد کند و نيازي به پردازش کار توسط کارمندان نيست.
* موتور فرآيند به طور کامل خودکار نميشود؛ چرا که براي هدايت سيستم، کارکنان نيز وظايفي بر عهده دارند که بايستي به صورت دستي وارد شود.
* موتور فرآيند اجازه ميدهد تا محصولات جديد سريعتر به بازار وارد شوند.
کارهاي در فهرست انجام، ناظر فهرست، گزارشها، جستوجو، اطلاعات کار، همکاري، منطقهي زماني کاربر، و مديريت حساب کاربري جزء شاخصهاي مورد اهميت در پورتال گردش کار هستند (جدول 3-10).
جدول 3-10- شاخصهاي پورتال گردش کار در مديريت فرآيند کسبوکار
10
پورتال گردش کار
10-1
کارهاي در فهرست انجام
10-1-1
همه وظايف
10-1-2
وظايف سررسيده
10-1-3
وظايف سررسيدهي روزانه
10-1-4
وظايف سررسيدهي هفتگي
10-1-5
وظايف سررسيدهي ماهانه
10-2
ناظر فهرست
10-2-1
همهي وظايف
10-2-2
وظايف سررسيده
10-2-3
وظايف سررسيدهي روزانه
10-3
گزارشها
10-3-1
وظايف سررسيده
10-3-2
وظايف سررسيدهي روزانه
10-3-3
وظايف سررسيدهي هفتگي
10-3-4
وظايف سررسيدهي ماهانه
10-4
جستجو و پرسوجو
10-4-1
استفاده کاربران براي جستجوي وظايف با نام وظيفه
10-4-2
استفاده کاربران براي جستجوي وظايف با نام گردش کار
10-4-3
استفاده کاربران براي جستجوي وظايف با وضعيت وظيفه
10-4-4
استفاده کاربران براي جستجوي وظايف توسط زمان شروع
10-4-5
استفاده کاربران براي جستجوي وظايف با زمان فرارسيده
10-5
اطلاعات کار
10-5-1
کاربر تجهيزات مورد نياز خود را جهت تکميل وظيفهها اعلام ميکند
10-5-2
کاربر تجهيزات گزينشي و نه لزوماً مورد نياز را جهت تکميل وظيفهها اعلام ميکند
10-5-3
وظايفي که منسوخ ميشوند به صورت خودکار از ليست خارج ميشوند
10-5-4
کاربر ميتواند وضعيت گردش کار فعلي را ببينيد
10-5-5
وجود دستورالعملهاي وظايف شامل چک ليست زير وظايف در رابطهاي کاربري
10-6
همکاري
10-6-1
شرکتکنندگان ميتوانند هر تعداد از اسناد در يک نمونه گردش کاري را اشتراکگذاري نمايند
10-6-2
شرکتکنندگان مي توانند براي هر نمونه گردش کار نظر / پيام ارسال نمايند
10-7
منطقهي زماني کاربر
10-7-1
شناسايي منطقهي زماني
10-7-2
تغيير منطقهي زماني به طور دستي
10-7-3
تغيير منطقهي زماني به طور خودکار
10-8
مديريت حساب کاربري
10-8-1
طبقهبندي دادهها در سيستم
10-8-2
شناسايي خطرات دادهها و اطمينان از کنترلهاي امنيتي مناسب براي کاهش خطرات
10-8-3
تأييد درخواست براي دسترسي به انتشار و افشاي اطلاعات
10-8-4
لغو دسترسي به سيستم در زمان مناسب
3-2-11- نظارت و مديريت:
طبق ضربالمثل: “آنچه را ميتوان مديريت کرد که قابل اندازهگيري باشد”، مديريت فرآيند کسبوکار اجازه ميدهد تا فرآيندها، همانگونه که اجرا ميشوند، ديده شوند و با تعيين معيارهاي کليدي کسبوکار، چگونگي انجام معاملات کسبوکار، از طريق فرآيندها نشان داده شوند. اين نوع مديريت در واقع ابزاري است که نهتنها به عملها و عکسالعملها در هر فرآيند واکنش نشان ميدهد، بلکه تنها راه براي مديريت تهديدها و فرصتها ميباشد. بنابراين با ارائهي اطلاعات کمک ميکند تا سيستم، علل ريشهاي مشکلات را کشف کند و با دريافت بازخورد عيني، فرآيندها را بهبود دهد]45[.
در واقع، مديريت فرآيند کسبوکار فرآيندهاي جاري در سازمان را متبلور کرده و معيارهاي کليدي که بر آن فرآيندها تأثيرگذار هستند را مشخص مينمايد. به اين ترتيب، ميتوان فرآيندهاي مؤثر و معيارهاي بهبود دهنده را استخراج نمود و در زمان مناسب و بههنگام، بر آنها نظارت کرد. اين فنآوري منجر به اندازهگيري عملکرد واقعي سازمان ميشود و ميتواند با اهداف تعيين شده توسط سازمان مقايسه شود. اطلاعات به دست آمده از پايش فرآيندها به مديران کمک ميکند تا به کشف نقاط ضعف در مديريت و بهينهسازي فرآيندها دست يابند. به عنوان مثال، در فرآيند تدارکات زنجيره تأمين وضعيت اجرا بررسي ميشود و محمولههاي داراي تأخير که با پرچم قرمز نشانهگذاري شدهاند را مشخص ميکند، يا در يک فروشگاه خردهفروشي هنگامي که موجودي انبار زير سطح موجودي تعيين شده باشد، هشداري از ابزارBAM به کاربر جهت رفع کمبود ابلاغ ميگردد. اين هشدار ميتواند، يک فرآيند خودکار اطلاعرساني سفارش خريد به فروشنده باشد. بنابراين موتور فرآيند کسبوکار از اولين مرحله بايستي به ابزار BAM مجهز باشد ]15[.
از اينرو مديريت فرآيند کسبوکار به طورخودکار به رفع مشکل ارسال شده ميپردازد. مديران سازمانها با بهرهگيري از راههاي مختلفي مديريت فرآيند هاي کسبوکار را بر عهده ميگيرند. مديران با بينشي درسطح بالاتر، وظايف گوناگون را به کارکنان واگذار ميکنند. آنها همينطور ميتوانند به صورت دستي وظيفهاي را دوباره به فرد مناسب اختصاص دهند. بهترين ابزار کمک به مديريت، BAM48 ميباشد که با استقرار KPI49 ها به مديران اجازه ميدهد به مشاهدهي عملکرد کارکنان در فرآيندها و چگونگي انجام وظايف خاص بپردازند. ارائهي گزارشات تحليلي بهصورت گرافيکي، نموداري و تحليلي است.
3-2-11-1- داشبورد مانيتورينگ50
مانيتورينگ فعاليت کسبوکار ، عبارتي است که توسط شرکت گارتنر ابداع شده و هدف آن تعيين و تشخيص رخدادهاي غيرعادي يک فرآيند و هشدار دادن به کاربر جهت رفع آن رخداد ميباشد]15[. اين فنآوري، نرمافزاري براي نظارت در زمان واقعي فرآيندهاي کسبوکار ميباشد و داشبورد، صفحه نمايش بصري است، که نشان دهندهي وضعيت کسبوکار يک شرکت و يا فرآيند، از طريق شاخصهاي کليدي عملکرد بوده و به صورت عددي و گرافيکي نشان داده ميشود ]45[. کاربران کسبوکار ميتوانند از پيشرفت فرآيندهاي عملياتي با استفاده از مانيتورينگ فعاليت هاي کسبوکار اطلاع حاصل نمايند.
از طريق BAM، کاربران کسبوکار ميتوانند مشکلات فرآيند را تجزيهوتحليل کرده و به تعيين علت ريشهاي مشکلات بپردازند. ابزارBAM اطلاعات موجود را به صورت گرافيکي در اختيار کاربران قرار ميدهند و تجسم سطح بالايي از يک فرآيند اجرايي را به يک کاربر ارائه ميدهد و جريان مسيرهاي بحراني و تنگناها را در فرآيند مشخص ميسازد. کاربران ميتوانند سطوح مختلف جزئيات فرآيندها را از طريق KPI ها استخراج نمايند. در داشبورد مانيتورينگ مواردي از جمله، متوسط زمان اجراي فرآيند، کوتاه نمودن زمان اجراي فرآيند، تأخير اجراي فرآيندها و علت تأخيرها، نقش واحدهاي سازمان در اجرا و تأخير فعاليتها و … بهصورت هوشمند، قابل ارزيابي هستند و تحت پايش و کنترل قرار خواهند گرفت. پردازش اطلاعات به تحليلگر اجازه ميدهد هزينههاي يک فرآيند را بررسي کند و بر اساس اطلاعات هزينه، نرخ بازگشت سرمايه را تخمين بزند]15[.
در اين فنآوري زماني که کاري براي شخصي ارجاع مي‌شود، مهلت انجام آن کار نيز به وي اعلام ميگردد. در اين هنگام کاربر بايد در مدت زمان مشخص شده، اقدام به انجام کار نمايد، در غيراينصورت، سيستم ميزان تأخير وي را محاسبه کرده و در گزارشات BAM ارائه خواهد نمود. همچنين، بهدليل اينکه همهي اقدامات و فعاليت‌ها در سيستم BPMS ثبت مي‌شود، امکان سنجش عملکرد افراد در سازمان و مقايسه آنها با يکديگر نيز بهراحتي توسط فنآوري BAM وجود دارد.
ويژگيهاي نظارت سيستمهاي مديريت فرآيند کسبوکار از طريق داشبورد مانيتورينگ]42[:
* تعداد فرآيندهاي در حال اجرا و خاتمه يافته به صورت آنلاين
* عملکرد نسخههاي متفاوت فرآيند و مقايسهي آنها با يکديگر
* مشاهدهي پراکندگي فعاليتها در يک فرآيند و نسخههاي آن
* مشاهدهي عملکرد پرسنل در هر فرآيند
* محاسبه زمان ميانگين ، بيشترين و کمترين براي انجام هر فرآيند و فعاليتها
* محاسبه زمان ميانگين ، بيشترين و کمترين براي انجام هر فعاليت به ازاي پرسنل
* تعريف شاخص KPI بر روي فرآيندها، بر اساس تعداد فعاليتها، ميانگين زمان اجراي فعاليت، ميانگين زمان اجراي فرآيند
* مشاهدهي وضعيت شاخصها در داشبورد مديريتي
از جملهي شاخصهاي داراي اهميت در زيرگروه نظارت و مديريت که مرحلهي سوم از چرخهي حيات کسبوکار را شامل ميشود ميتوان به BAM، مديريت نمونهاي، مانيتورينگ گردش کار، مسيرهاي حسابرسي و منابع سازمان اشاره کرد (جدول 3-11).
جدول 3-11- شاخصهاي نظارت و مديريت در مديريت فرآيند کسبوکار
11
نظارت و مديريت
11-1
نظارت بر فعاليتهاي کسبوکار (BAM)
11-1-1
صفحههاي آمار، مجموعههاي اطلاعاتي
11-1-2
نمايش صفحه قدرتمند
11-1-3
صفحه نمايش شخصي شده براي افراد مختلف يا قابليتهاي مختلف
11-1-4
قابليت تسلط بر فرآيندهاي بحراني با ابزار BAM قدرتمند و صفحه نمايشها
11-1-5
پشتيباني از نظارت و کنترل فني
11-1-6
پشتيباني از نظارت بر کسبوکار
11-1-6-1
نظارت فعال
11-1-6-2
نظارت منفعل
11-1-6-3
پشتيباني از سطوح مختلف از جزئيات
11-1-6-4
پشتيباني از ديدگاههاي مختلف نظارت بر اطلاعات
11-1-7
پشتيباني از کنترل کسبوکار
11-1-7-1
پشتيباني از پيشبيني موقعيتهاي ناخواسته
11-1-7-2
پشتيباني از تکامل نمونهاي روند
11-1-7-3
پشتيباني از خطاي کنترل کنندههاي فرآيند
11-1-7-4
پشتيباني براي تغيير فعاليتها
11-1-7-5
پشتيباني از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید