عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-      اظهار مساله پژوهش

امروزه مدیران و رهبران سازمانها دریافته اند که به یادگیری به عنوان پدیده ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجائ آینده ای بهتر ، سازمانی را پرورش دهند که به خوبی و به گونه اثربخش پایدار و در پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونیها متناسب گردد.(Hong et al,2006, 1028)

ویژگی سازمانهای امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی می باشد و دائما از محیط اطراف خود تاثیر می پذیرند و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند. به مقصود غلبه بر شرایط نامطمئن پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی سازمانها قرار دارد،توانمندسازی کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی می باشد که به سرعت کهنه و منسوخ می گردد. از این رو، داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت  ملی و دارائی های حیاتی سازمان به حساب می آیند، منافع بسیار زیادی برای سازمانها به دنبال خواهد داشت. توانمند سازی ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری ار سرچشمه توانایی انسانی که از آن بهره گیری کامل نمی گردد در اختیار سازمانها می گذارد. (بزاز جزایری، 1386، 50).

کوشش برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی و بهره گیری بهینه از نیروی انسانی یکی از برنامه های حیاتی سازمانها به شمار می رود. تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مهمترین عامل در موفقیت هر سازمان در مواجه شدن با تغییرات محیطی می باشد. زیرا این بشر می باشد که می تواند از وسایل و امکانات در جهت رسیدن به اهداف سازمان ها به نحو مطلوب بهره گیری نمایند (شریف زاده و محمدی مقدم، 1388، 15).

برای بهبود و اصلاح سازمانها تلاشهای زیادی انجام شده می باشد که اکثرا حول موضوعاتی مانند کاهش سلسله مراتب و دیوانسالاری، تشکیل گروههای فعال و مشارکت در تصمیم گیری در پایین ترین رده های سازمانی می باشد. نوآفرینی سازمانها و گرایش آنان به سوی تمرکز زدایی به دلیل عدم انعطاف پذیری در ساختارهای سنتی جنبشی را ایجاد کرده می باشد که تأثیر کارمندان ونیاز به توانمندی آنان به عنوان مرکز ثقل هرگونه کوشش برای کاهش اندازه سازمان و بهبود خدمات به مشتریان و مردم مورد تایید قرار گرفته می باشد shelton,2002, 143))

برای اینکه توانمندسازی موفقیت آمیز باشد، بایستی به کارکنانی که خواسته می گردد امکانات آموزشی داده و محیط لازم آفریده گردد تا بالندگی خودشان را تامین کنند. داشتن دانش و توانایی که شخص بتواند کار انجام بدهد، هم برای بجای آوردن کار به طرزی که نتیجه تولید کند اهمیت دارد و هم از نظر افزایش دادن اعتماد کارکنان مهم می باشد (امیرکبیری،356:1385).

از طرف دیگر چناچه بخواهیم کارکنان را به رقابت موثر در بازارهای کاملا رقابتی توانا سازیم، نکته کلیدی این خواهد بود که چگونه آنها یادبگیرند و دانش جدید تولید کنند و به تبع آن چگونه سازمانها، این دانش را مدیریت کنند (بابایی،1383، 9).

در این پژوهش کوشش بر این می باشد که به این پرسش اساسی پاسخ داده گردد که آیا یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) تاثیر می گذارد؟ لذا با مطالعه عوامل و مولفه های توانمندسازی، توانمند سازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) مورد سنجش قرار می گیرد و همچنین با در نظر داشتن اینکه توانمندسازی کارکنان در سازمان ها یک تحول اساسی به شمار می رود و شرط اصلی هر تحول، نیاز به یادگیری و تغییر می باشد لذا یادگیری سازمانی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس مساله ای که هست شناسایی این موضوع می باشد که آیا کارکنان این شرکت از توانمندی لازم برخوردار هستند؟ آیا شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان) سازمان یادگیرنده می باشد؟ و اینکه آیا یادگیری سازمانی تاثیری بر توانمند سازی کارکنان این شرکت دارد که بتوان یادگیرنده بودن یا نبودن این شرکت را به کارکنان آن نسبت داد؟

در این خصوص شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) به عنوان واحد مورد مطالعه، در شش ماهه دوم سال 93 انتخاب شده می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان این شرکت اعم از ستادی و عملیاتی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-      اهداف پژوهش

برای شروع هر کاری قبل از اقدام بایستی اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقا بدانیم که هدف ما از انجام کار چیست تا از امکانات، راهها و روشهایی که در انجام کار به ما کمک می کنند به نحو مطلوب بهره گیری کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. همچنین می دانیم که برای ایجاد تحول در هر سازمانی نیاز به شناسایی و افزایش یادگیری سازمانی و توانمندی نیروی انسانی داریم که با در نظر داشتن اهمیت این موضوع اهداف زیر دنبال می گردد:

الف) هدف اصلی:

تعیین تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ب)اهداف فرعی:

1- سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

2- سنجش وضعیت تئانمند بودن  کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

3- تعیین تاثیر هر یک از مولفه های سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

4- اولویت بندی مولفه های یادگیری سازمانی در شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

5-اولویت بندی مولفه های توانمند سازی در کارکنان شرکت پالایش نفت تهران(شهید تندگویان)

ج)اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه یادگیری سازمانی و مولفه های آن و تعیین اثر احتمالی آن بر توانمندسازی کارکنان درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه ارایه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت