استاد مشاور:
دکتر عموپور
نگارش:
مهدي محمديان طريقي
سالتحصيلي 92-93
شماره 11
باسمه تعالي
صورتجلسه دفاع
با تأييدات خداوند متعال جلسة دفاع از پاياننامه کارشناسي ارشد آقاي مهدي محمديان طريقي در رشتة مديريت بازرگاني تحت عنوان:
تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي کارکنان بانک ملت ايران
با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رشت در تاريخ 31/6/92 تشکيل گرديد.
در اين جلسه، پاياننامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمرة 18 ) با احتساب نمره مقاله(، امتياز بسيار خوب دريافت نمود.
استاد راهنما: دکتر مرهمت همت پور
استاد (استادان مشاور): دکتر عموپور
هيأت داوران: دکتر ر
مدير گروه يا رئيس تحصيلات تکميلي واحد :
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رشت:
)اطلاعات اين قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشي تکميل گردد)
نمره حاصل از ارزشيابي مقاله دوم و بيشتر(دستاورد پژوهشي)، دانشجو طبق بخشنامه شماره 311567/73 مورخه 18/9/92 ( ازسقف 1نمره ) …….. محاسبه و نمره نهايي پايان نامه ( مجموع نمره دفاع و مقاله ) با درجه …………….. و نمره به عدد ………. به حروف ……………………………………. به تصويب رسيد.
تأييد کارشناس حوزه پژوهشي تأييد معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رشت
** توجه : اين فرم بدون امضاي مسئولين ذيربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است. **
“تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه”
اينجانب مهدي محمديان طريقي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مديريت بازرگاني در تاريخ 31/06/92 از پايان نامه خود تحت عنوان :” ارزيابي مشارکت هاي مردمي در توسعه شهري (مطالعه موردي شهرداري منطقه چهار اردبيل)”
با کسب نمره 18 با درجه بسيارخوب دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منابع مورد استفاده و ساير مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام.
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( همسطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذنمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضا
نشاني: رشت- فلکه گاز- کيلومتر 3 جاده لاکان- پل طالشان – مجتمع آموزشي امام خميني(ره) صندوق پستي 3516-41335 تلفن: 4223308 و 4- 4222153
تشکر و قدرداني
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آنچه نعمت بيکران که بهره مندم ساخته است.
در اينجا بر خود لازم دانسته که نهايت سپاس و قدرداني را نسبت به تمام عزيزاني که در انجام اين پژوهش از راهنمائيها و مساعدتهاي با ارزش آنان اعم از استادان محترم دانشگاه، مديران و کارشناسان ارشد، و همچنين عزيزاني که از حمايت هاي معنوي آنها، بهره مند بوده ام، ابراز نموده و توفيق روز افزونشان را از درگاه احديت آرزو نمايم.
به خصوص از استاد گرامي جناب آقاي دکتر همت پور که به سبب قبول زحمت هدايت اين تحقيق و راهنمايي هاي با ارزششان کمال سپاس و امتنان را دارم. همچنين از استاد گرامي جناب آقاي دکتر عموپور که با قبول زحمت راهنماي همکار در انجام هر چه بهتر اين پژوهش مؤثر بوده اند نيز کمال تشکر را داشته باشم .
تقديم به :
تقديم به پدرم ، اسوه مقاومت و ايثار که با تلاشهاي شبانه روزي خود مرا در اين امر ياري نمودند .
تقديم به مادرم، درياي بي کران فداکاري و عشق که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر و محبت.
و تقديم به برادران بزرگوار و خواهر عزيزم که تمامي خستگيهاي من را در اين راه با جديت و پشتکارشان به من آموختند که چگونه با سختيها مواجه شوم .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول:کليات
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 3
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق 5
1-4- اهداف تحقيق 5
1-4-1- اهداف اصلي 5
1-4-2- اهداف فرعي 6
1-5- سوالات تحقيق 6
1-5-1- سوال اصلي تحقيق 6
1-5-2- سوالات فرعي تحقيق 6
1-6- فرضيه هاي تحقيق 6
1-7-1- تعاريف مفهومي 6
1-7-2- تعاريف عملياتي 7
1-8- قلمروتحقيق 7
1-8- قلمرو تحقيق 8
1-8-1- قلمرو موضوعي 8
1-8-2- قلمرو مکاني 8
1-8-3- قلمرو زماني 8
فصل دوم:مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه 10
2-2- مباني نظري 10
2-2- 1- كليات هوش فرهنگي 10
2-2-2- فرهنگ 10
2-2-2- هوش 12
2-3- نظريه ي هوش چند گانه 14
2-4- هوش فرهنگي 16
2-5- اجزاي سه گانه ي هوش فرهنگي 20
2-6- اجزاي هوش فرهنگي 21
2-7- شوك فرهنگي 23
2-8- ارزيابي هوش فرهنگي 25
2-9- جنبه هاي هوش فرهنگي 25
2-10- ابعاد هوش فرهنگي 26
2-11- انواع هوش فرهنگي 32
2-12- آموزش هوش فرهنگي 33
2-13- تقويت هوش فرهنگي 34
2-14- دستاوردهاي هوش فرهنگي براي رهبران 35
2-15- رفتار شهروندي 36
2-15-1- تعاريف رفتار شهروندي سازماني 40
2-16- ابعاد رفتار شهروندي سازماني 40
2-17- انواع رفتار شهروندي سازماني 45
2-18- رفتار شهروندي مديريت (MCB) 46
2-18-1- رفتار شهروندي کارکنان 46
2-18-2- رفتارهاي ضد شهروندي 46
2-19- عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني 47
2-20- پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني 49
2-21- ارتباط هوش فرهنگي و رفتار شهروندي 50
2-22 تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 51
2-22-1 تحقيقات انجام شده در داخل کشور 51
فصل سوم: متدولوژي تحقيق
3-1- مقدمه 55
3-2- روش تحقيق 55
3-3- جامعه آماري 55
3-4- روش نمونه گيري و تعيين اندازه نمونه 56
3-5- روش گردآوري اطلاعات 56
3-6- ابزار اندازه گيري تحقيق 57
3-7- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق 58
3-8- شيوه گردآوري اطلاعات 58
3-9- اعتبار وپايايي ابزار اندازه گيري تحقيق 59
3-10- متغيرهاي تحقيق 60
3-11- روش تجزيه و تحليل آماري داده ها 63
3-12- آزمونهاي برازندگي مدل کلي 64
3-13- آزمونهاي برازندگي مدل کلي 65
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها و يافتههاي تحقيق
4-1 مقدمه 68
4-2 آمار توصيفي 68
4-2-1 جنسيت 69
4-2-2 سن 70
4-2-3 وضعيت تأهل 71
4-2-4 ميزان حقوق دريافتي 71
4-3- ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش 72
4-5 ماتريس کواريانس بين متغيرهاي پنهان پژوهش 73
4-6 تحليل عاملي تأييدي (مدل اندازه‌گيري) 73
4-7 تخمين مدل 79
4-8 شاخصهاي برازش مدل 81
4-11 نتايج حاصل از آزمون فرضيات 82
4-11-1 نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 83
4-11-2 نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 83
4-11-3 نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم پژوهش 83
4-11- 4 نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم پژوهش 84
4-12 ضرايب تعيين متغيرهاي درونزاي پژوهش 85
4-13 خلاصه نتايج آزمون فرضيه‌ها 85
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 89
5-2- نتايج بررسي فرضيات پژوهش 89
5-3- پيشنهادات پژوهش 90
5-4-1- پيشنهادات ناشي از نتايج فرضيه‌هاي پژوهش (پيشنهادات کاربردي و مديريتي) 90
5-4-2- پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي 92
5-4- محدوديتهاي پژوهش 92
فهرست منابع فارسي 93
فهرست منابع انگليسي 94
پيوست ها 95
چکيده انگليسي 115
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل 1-2:اجزاي هوش فرهنگي 21
شكل 2-2 :تاثير اجزاي هوش فرهنگي با يكديگر 22
شكل 3-2: مهارتهاي هوش فرهنگي 23
شكل 2-1: دامنه هوش فرهنگي 25
شكل 2-2:ابعاد هوش فرهنگي 27
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (2-1) الگوي رفتار شهروندي سازمان ارگان 42
نمودار (2-2): عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني 48
نمودار 4- 1) نتايج تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي برونزاي پژوهش 78
نمودار 4- 2) مقادير t براي روايي سازه 79
نمودار 4- 3) نتايج حاصل مقادير استاندارد شده پژوهش 80
نمودار 4- 4) مقادير t حاصل از تخمين مدل معادلات ساختاري پژوهش 81
چکيده
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير مولفه هاي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران بانک ملت در سال 1391مي‌باشد. روش پژوهش از نوع تحقيقات کاربردي، توصيفي، پيمايشي و همبستگي است. دوره زماني تحقيق حدودا يک دوره يک ساله بوده که از ابتداي شهريور سال 91 و پايان مرداد 92 بطول انجاميد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه مديران شعب بانک ملت تشکيل مي‌دهد. روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي ساده است. اندازه‌ي نمونه آماري با استفاده از فرمول مورگان محاسبه شد كه با توجه به 560 جامعه آماري تعداد 226 پرسش‌نامه آماده تجزيه و تحليل بود. براي تعيين پايايي پرسش‌نامه از آلفاي كرونباخ يك بار براي 30 پرسش‌نامه و يك بار براي 384 پرسش‌نامه استفاده شده كه پايايي براي 30 پرسش‌نامه 76/0 و براي 226 پرسش‌نامه 79/0 بدست آمد و براي تعيين روايي پرسش‌نامه از روش س‌اچ‌لاوشه اعتبار محتوايي روايي ابزار پژوهش تاييد گردييد. همچنين با آمار توصيفي براي توصيف ويژگي‌هاي متغيرها و از آمار استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها و بطور مشخص از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري براي تعيين ضريب مسير و تحليل مسير استفاده شد. نرم‌افزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش نيز اس‌پي‌اس‌اس و ليزرل مي‌باشد. و در نهايت نسبت به معني دار بودن مدل و هر يک ازمتغيرهاي مستقل تصميم‌گيري شده است. بر اساس تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده تمامي فرضيه‌هاي به تائيد رسيدند.
کلمات کليدي: هوش فرهنگي، مولفه هاي هوش فرهنگي، رفتار شهروندي
فصل اول
کليات
1-1- مقدمه
با توجه به محيط متلاطم و پر رقابت امروز بسياري از سازمان هاي قرن 21 چند فرهنگي شده اند. محيط کار امروز نياز به افرادي دارد که با فرهنگ هاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با ساير فرهنگ ها ارتباط برقرار کنند براي اين منظور نياز به هوش فرهنگي احساس مي گردد. هوش فرهنگي دامنه ي جديدي از هوش است که ارتباط زيادي با محيط هاي کاري متنوع دارد. هوش فرهنگي به افراد اجازه ميدهد که تشخيص دهند ديگران چگونه فکر مي کنند و چگونه به الگوهاي رفتاري پاسخ مي دهند و در نتيجه موانع ارتباطي را کاهش و به افراد قدرت مديريت تنوع فرهنگي مي دهد. افراد داراي هوش فرهنگي بالا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید