تهيه اين مجموعه را يافته ام بر خود واجب مي دانم از تمامي عزيزاني که در طي انجام اين پژوهش از راهنمايي و ياري شان بهره مند گشته ام تشکر و قدرداني کنم و براي ايشان از درگاه پروردگار مهربان آرزوي سعادت و پيروزي نمايم.
در ابتدا صميمانه ترين تقديرها تقديم به خانواده عزيز و مهربانم که همواره حامي و مشوقم بوده اند و پيمودن روزهاي سخت و آسان زندگي ام بدون دعاي خير، و برکت وجودشان غيرممکن بود.
از اساتيد راهنماي ارجمند سرکار خانم دکتر فرح فرخي و جناب آقاي دکتر غلام رضا نجفي تازه کند که با سعه صدر و صبوري مرا راهنمايي نموده و با ارائه نظرات سازنده و رهنمودهاي بي دريغشان در پيشبرد اين پايان نامه سعي تمام مبذول داشتند، کمال تشکر را دارم.
از داورن محترم جناب آقاي دکتر مهدي محمدزاده و جناب آقاي دکتر رامين مناف فر که زحمت بازخواني و داوري اين مجموعه را به عهده داشتند، صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايم.
و در نهايت از دوستان عزيزم خانم ها:اکرم حاجي رحيمي، الهام دارابي، مليحه ريکي ، سمانه سالخورده، راحله شهرکي، مهناز حبيبي و هم کلاسيهاي عزيزم که در طول اين مدت افتخار آشنايي و مصاحبت با آنها را داشتم، به پاس محبت هاي بي دريغشان سپاسگزارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: مقدمه وکليات
1-1) ناباروري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
2-1) دستگاه توليد مثل نر در پستانداران……………………………………………………………………………………………………………..5
3-1) آناتومي بيضه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
.4-1) اجزاي تشکيل دهنده بيضه………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-1) سلول هاي سري اسپرماتوژنز………………………………………………………………………………………………………………….7
2-4-1) سلول هاي پشتيبان يا سرتولي………………………………………………………………………………………………………………..7
5-1) بافت بينابيني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
6-1) مجاري تناسلي داخل بيضه…………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1)لوله هاي مستقيم……………………………………………………………………………………………………………………………………9
2-6-1) شبکه بيضه يا شبکه هالر………………………………………………………………………………………………………………………9
3-6-1)مجاري آوران………………………………………………………………………………………………………………………………………10
4-6-1) مجراي اپي ديديم………………………………………………………………………………………………………………………………..10
5-6-1) مجراي وابران……………………………………………………………………………………………………………………………………..10
6-6-1)مجراي انزالي……………………………………………………………………………………………………………………………………….11
7-1) غدد ضميمه دستگاه تناسلي……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-7-1)کيسه مني……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-7-1) پروستات……………………………………………………………………………………………………………………………………………11
3-7-1) -غدد پيازي پيشابراهي………………………………………………………………………………………………………………………..12
8-1) اسپرماتوژنز……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..12
اسپرماتوسيتوژنز…………………………………………………………………………………………………………………………………12 1-8-1)
2-8-1) ميوز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
3-8-1)اسپرميوژنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
9-1)مورفولوژي اسپرم……………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-9-1)سر اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-9-1) دم اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
10-1)ارزيابي مورفولوزي اسپرم………………………………………………………………………………………………………………………16
11-1)تنظيم هورموني اسپرماتوژنز…………………………………………………………………………………………………………………….16
12-1)ظرفيت يابي و واکنش آکروزومي اسپرماتوزوئيدها……………………………………………………………………………………..17
13-1)تستوسترون و ساير هورمون هاي جنسي نر……………………………………………………………………………………………….18
14-1) تنظيم ترشح تستوسترون………………………………………………………………………………………………………………………..19
15-1) آثار مختلف آندروژن ها……………………………………………………………………………………………………………………….19
16-1)تجزيه و دفع تستسترون………………………………………………………………………………………………………………………….20
17-1) -فعاليت هاي بيولوژيکي در توليد مثل……………………………………………………………………………………………………21
18-1) سيکل استروس……………………………………………………………………………………………………………………………………21
19-1) اوولاسيون……………………………………………………………………………………………………………………………………………21
20-1)حاملگي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
21-1) دوره حاملگي……………………………………………………………………………………………………………………………………….22
22-1) سيکلوسپورين………………………………………………………………………………………………………………………………………22
23-1)تاريخچه وساختمان شيميايي سيکلوسپورين- آ………………………………………………………………………………………….22
24-1) مکانيسم عمل سيکلوسپورينآ در بدن………………………………………………………………………………………………………24
25-1)کاربرد هاي باليني و عوارض…………………………………………………………………………………………………………………..25
26-1) استرس اکسيداتيو و پيامدهاي آن در دستگاه توليد مثلي نر…………………………………………………………………………25
آنتي اکسيدانت ها و نقش حفاظتي آنها در برابر استرس اکسيداتيو………………………………………………………………28 27-1)
28-1) آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز(SOD…………………………………………………………………………………………………………30
29-1)آنزيم کاتالاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………31
30-1) آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز…………………………………………………………………………………………………………………….31
31-1) آنزيم گلوتاتيون ردوکتاز……………………………………………………………………………………………………………………….31
32-1) مکانيسمهاي پاسخ سلولي به استرس……………………………………………………………………………………………………..31
1-32-1) ترميم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید